Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito. Hoitotieteen keskitason teorian ydinrakenteen testaaminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, lääketieteellisen tiedekunnan luentosali F202, Aapistie 5B

Väitöksen aihe

Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito. Hoitotieteen keskitason teorian ydinrakenteen testaaminen

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Päivi Räsänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, hoitotiede

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Elina Eriksson, Turun yliopisto

Kustos

Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ikääntyvien itsestä huolenpito – elämän aikana kehittynyt tapa toimia ja elää

Väitöstutkimuksessa selvitetään kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tapoja ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä.

Tutkimuksessa haastateltiin ensin 200 kotona asuvaa 74 vuotta täyttänyttä kotihoidon asiakasta eri puolilla Suomea. Tätä aineistoa käytettiin itsestä huolenpidon tapoja ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä arvioivan mittarin kehittämisessä. Myöhemmin haastateltiin vielä 179 kotona asuvaa ikääntyvää itsestä huolenpidon tutkimiseksi. Haastatteluaineistot analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Itsestä huolenpito on elämän aikana kehittynyt osittain tietoinen, osittain tiedostamaton tapa toimia ja elää, sisältäen myös tunneperäisen itsestä välittämisen. Tutkimuksessa tunnistettiin omavastuisen, omapäisen, ulkoapäin ohjautuvan ja luovutetun itsestä huolenpidon päätyypit sekä erilaisten itsestä huolenpidon tapojen yhteyksiä elämään tyytyväisyyteen, itsearvostukseen ja toimintakykyyn.

Tutkimus on ajankohtainen sekä terveyspoliittisesti että hoitotyön sisällön näkökulmasta, koska kotona asuvien ikääntyvien osuus Suomen väestöstä lisääntyy ja yhä vanhempia ja huonokuntoisempia ihmisiä hoidetaan kotona. Kotona selviytyminen edellyttää ikääntyviltä ihmisiltä riittävää toimintakykyä ja itsestä huolenpitoa. Tutkimuksessa kehitettyä ja testattua haastattelulomaketta voidaan soveltuvin osin käyttää ikääntyvien hoitotyössä arvioitaessa asiakkaan itsestä huolenpidon tapaa ja siihen liittyviä tekijöitä. Tieto ja ymmärrys auttavat ikääntyvien kanssa työskenteleviä toteuttamaan yksilöllisempää, ikääntyvän asiakkaan voimavarat huomioivaa ja toimintakykyä tukevaa hoitoa ja huolenpitoa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024