Kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisten sairaanhoitajien organisaation integraatio. Hypoteettinen malli

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie Sali 101A, Aapistie 5A

Väitöksen aihe

Kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisten sairaanhoitajien organisaation integraatio. Hypoteettinen malli

Väittelijä

kasvatustieteiden maisteri Suleiman Kamau

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Mari Kangasniemi, Turun Yliopisto

Kustos

Professori Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisten sairaanhoitajien organisaation integraatio.

Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joiden rooli on merkittävä potilaiden ja heidän perheidensä hoidossa. Maailmanlaajuisesti monissa maissa on pulaa hoitohenkilökunnasta. Hoitajapulaa haastaa yhteiskunnan ja hoitohenkilöstön nopea ikääntyminen. Hoitoalan työvoiman tarpeisiin vastaamiseksi monet maat turvautuvat kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisiin (CALD) sairaanhoitajiin.
Kasvatustieteen maisteri Suleiman Kamaun väitöskirjan tavoitteena oli kehittää hypoteettinen malli. Malli koostuu käsitteistä, jotka osoittavat, miten CALD-sairaanhoitajien organisaatioon integroitumista voitaisiin tukea tehokkaasti.
Hypoteettinen malli on kehitetty systemaattisesti neljään alkuperäisjulkaisuun perustuen. Lähtökohtana oli sateenvarjokatsauksen tekeminen erilaisista olemassa olevista systemaattisista katsauksista, jotka liittyvät CALD-sairaanhoitajien terveydenhuollon organisaatioihin siirtymistä ja sopeutumista tukeviin integraatiostrategioihin ja -malleihin. Katsaukseen valittiin yhteensä 27 tieteellistä artikkelia. Lisäksi tehtiin kolme laadullista kuvailevaa tutkimusta: 1) tutkimus, jossa kuvattiin CALD-sairaanhoitajien (n=24) kokemuksia organisaatioon integroitumisesta, 2) tutkimus, jossa kuvattiin hoitotyön opettajien (n=20) näkemyksiä tulevien CALD-hoitajien integroimisesta terveydenhuoltoon, ja 3) tutkimus, jossa kuvattiin sairaanhoitajien johtajien (n=13) kokemuksia siitä, miten CALD-hoitajat integroituvat terveydenhuollon organisaatioihin. Tulosten perusteella on kehitetty analyyttisen päättelyn avulla hypoteettinen malli CALD-sairaanhoitajien integroitumisesta organisaatioihin.
Hypoteettisessa mallissa esitetään, että CALD-sairaanhoitajien integroitumista organisaatioihin tukevat yksitoista käsitettä, jotka on kuvattu seuraavasti: Tehokas siirtymä hoitotyöhön, institutionaalinen tuki, johtajien osallistuminen, osaamisen tunnustaminen ja tukeminen, sairaanhoitajien roolien ymmärtäminen integraatiokäytänteiden myötä, turvallinen työympäristö, henkilökohtainen kasvu organisaatiossa, suhteet, kollegiaalisuus, kulttuurinen monimuotoisuus terveydenhuollossa ja kielellinen monimuotoisuus.
Hypoteettista mallia voidaan hyödyntää kulttuurisesti ja kielellisesti erilaisten sairaanhoitajien organisaatioon integroitumisen tukemiseen. Tämän väitöskirjan tulokset vaikuttavat hoitotyön toimintakäytänteisiin, koulutukseen ja johtamiseen. Tässä mallissa esitetään tulevia tutkimustuloksia kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisten sairaanhoitajien organisatorisesta integroitumisesta ja korostetaan institutionaalisen tuen, sairaanhoitajien johtamisen, työtovereiden tuen ja integrointikäytäntöjen rakenteiden kehittämistä terveydenhuollon organisaatioissa.

Viimeksi päivitetty: 26.4.2024