Laajennettujen fenotyyppien ekologinen ja evolutiivinen merkitys lajien välisessä vuorovaikutuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali IT116

Väitöksen aihe

Laajennettujen fenotyyppien ekologinen ja evolutiivinen merkitys lajien välisessä vuorovaikutuksessa

Väittelijä

FM Reetta Hämäläinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologia ja genetiikka

Oppiaine

Biologia

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Rose Thorogood, Helsingin yliopisto

Kustos

Tutkimusprofessori Jukka Forsman, Luonnonvarakeskus

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lajien välisen informaation käytön ekologinen ja evolutiivinen merkitys

Eläinten täytyy jatkuvasti tehdä niiden kelpoisuuteen vaikuttavia päätöksiä, kuten pesäpaikan valinta, ja päätöksenteon tueksi ne tarvitsevat luotettavaa tietoa ympäristöstään. Koska kaikki eläimet tekevät samoja päätöksiä, yksilöt voivat käyttää muiden lajien yksilöiden tekemiä päätöksiä ja niiden seurauksia informaation lähteenä omassa päätöksenteossaan. Yksilöiden laajennetut fenotyypit ovat muutoksia, joita eläimet tuottavat ympäristöönsä ja usein ne ovat havaittavia seurauksia yksilöiden päätöksenteosta. Hyvä esimerkki laajennetusta fenotyypistä on linnunpesä ja siinä olevat munat. Laajennettujen fenotyyppien merkityksestä lajien välisessä informaation käytössä, niiden vaikutuksesta muiden lajien kelpoisuuteen ja seurauksista lajien väliseen yhteisevoluutioon, tiedetään kuitenkin vähän. Väitöskirjatyöni päätavoite on tutkia laajennettujen fenotyyppien merkitystä i) vihjeenä lajien välisessä informaation käytössä ja ii) käsitteellisen informaation välittäjänä sekä iii) lajien välisen informaation käytön kelpoisuus vaikutuksia ja ekologista ja evolutiivista merkitystä sekä informaation käyttäjälle että lähteelle. Tutkin kokeellisesti laajennettujen fenotyyppien (linnunpesä) merkitystä sosiaalisen tiedonlähteenä ja niiden ekologisia seurauksia lajien välisessä informaation käytössä. Tutkimuslajeina käytin kirjosieppoa ja talitiaista. Lisäksi käytin olemassa olevaa kirjallisuutta ja loogista päättelyä tarkastellessani lajien välisen valikoivan tiedonkäytön ekologisia ja evolutiivisia seurauksia. Tulosteni mukaan: i) laajennetun fenotyypin sijaan, informaation lähteenä toimivan yksilön ruumiinkoko, vaikuttaa informaation käyttäjän pesimis- ja lisääntymispäätöksiin ja tehdessään päätöksiä, yksilöiden on tasapainoteltava sosiaalisen informaation tuomien hyötyjen ja lajien välisen kilpailun tuomien kustannusten välillä. ii) Sosiaalinen informaatio voi toimia välittäjänä luonnossa tapahtuvalle lajien väliselle käsitteelliselle oppimiselle. iii) Riippuen lajien välisen informaation käytön tuomien hyötyjen ja lajien välisestä kilpailusta koituvien kustannusten välisestä tasapainosta, lajien välinen valikoiva informaation käyttö voi johtaa lajien piirteiden eriytymiseen, lähentymiseen tai asevarustelukierteeseen. Lisäksi lajien välisellä valikoivalla informaation käytöllä voi olla laajakantoisia vaikutuksia eläinyhteisöjen rakenteisiin ja yhteisevoluutioon.
Viimeksi päivitetty: 6.3.2024