Lääkeainemetabolian merkitys lääkekehityksessä - esimerkkitapauksena ospemifeeni

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, lääketieteellisen tiedekunnan luentosali F202 (Aapistie 5 B)

Väitöksen aihe

Lääkeainemetabolian merkitys lääkekehityksessä - esimerkkitapauksena ospemifeeni

Väittelijä

Filosofian maisteri Jouko Uusitalo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, biolääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Farmakologia ja toksikologia

Vastaväittäjä

Dosentti Juha-Matti Savola, TEVA Pharmaceuticals, Basel, Sveitsi

Kustos

Dosentti Miia Turpeinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lääkeainemetabolialla on vaikutusta lääkkeiden käytön turvallisuuteen

Lääkeainemetabolia on askel lääkeaineen kiertokulussa ihmisen elimistössä, jossa maksa muokkaa lääkeainetta poistaakseen sen elimistöstä joko virtsan tai ulosteen kautta. Lääkeainemetabolialla voi olla myös merkittävä vaikutus lääkeaineen toksisuuteen ja lääkkeen käytön turvallisuuteen. Pieni osa maksassa syntyvistä lääkkeen aineenvaihduntatuotteista, metaboliiteista, on nimittäin elimistölle vaarallisia kemiallisesti reaktiivisia yhdisteitä. Lääkeaineet ja niiden metaboliitit voivat myös vaikuttaa toisten, yhtä aikaa annosteltujen, lääkeaineiden metaboloitumiseen maksassa, jolloin puhutaan lääkeaineinteraktioista. Tämän väitöskirjatyön kirjallisuusosassa selvitettiin lääkeainemetabolian merkitystä lääkekehitysprosessissa sekä lääkeaineiden metaboliatuotteiden vaikutusta toksisuuteen ihmisellä ja turvalliseen lääkkeiden käyttöön.

Varsinaisessa väitöstutkimuksessa selvitettiin ospemifeenin metaboliaa ja mahdollisia lääkeaineiden yhteiskäytöstä johtuvia lääkeinteraktioita. Tutkimuksessa tunnistettiin tärkeimmät ospemifeenin metaboliitit ja arvioitiin, ennustivatko kehitysprosessin varhaisvaiheessa käytetyt eläinmallit luotettavasti ihmisessä tapahtuvaa metaboliaa ja ospemifeenin turvallisuutta. Työssä selvitettiin myös tärkeimmät ospemifeenia metaboloivat maksan entsyymit ja arvioitiin löydösten merkitystä lääkkeiden yhteiskäytössä. Lisäksi tutkittiin vaikuttavatko ospemifeeni tai sen metaboliitit maksan entsyymeihin aiheuttaen lääkeaineinteraktioita muille lääkeaineille. Tutkimustulosten perusteella ospemifeenia voidaan pitää lääkeainemetabolian suhteen turvallisena lääkkeenä.

Ospemifeeni on uusi selektiivinen estrogeenireseptorin muuntaja, joka on hyväksytty sekä USA:ssa että Euroopassa yhdynnänaikaisesta kivusta kärsiville menopaussin ohittaneille naisille käytettäväksi ulkosynnyttimien ja emättimen limakalvojen kuivumisen hoitoon. Tämä tutkimuskokonaisuus oli osa ospemifeenin lääkekehitysohjelmaa ja tutkimustyön tietoaineisto oli mukana ospemifeenin myyntilupahakemuksissa lääketurvallisuusviranomaisille. Ospemifeenia käytettiin tutkimustyön aikana myös yhtenä esimerkkimolekyylinä kehitettäessä uusia menetelmiä lääkeainemetabolian ja lääkeaineinteraktioiden tutkimiseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024