Laatujohtamisjärjestelmä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön yliopisto-opetuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT 116, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Laatujohtamisjärjestelmä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön yliopisto-opetuksessa

Väittelijä

Filosofian maisteri, tekniikan tohtori Pekka Kess

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, M3S

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Sirje Virkus, Tallinnan yliopisto

Kustos

Professori Jouni Markkula, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Laatujohtamisjärjestelmä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön yliopisto-opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yliopisto-opetuksessa on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi teknologian kehittymisen ollessa ajava voima. COVID-19 pandemian aikana tieto- ja viestintätekniikan käyttö lisääntyi nopeasti kasvaneitten tarpeitten takia. Tutkimuksessa tarkastellaan laatukysymyksiä yliopisto-opetuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön yhteydessä.

Tutkimus perustuu laatujohtamisen (TQM – Total Quality Management) perusolettamukseen siitä, että laadukkuutta tuotteisiin ja palveluihin saadaan aikaan laadukkailla toimintaprosesseilla, jotka toteutetaan soveltuvan johtamisjärjestelmän mukaisesti. Erityisesti tämä tutkimus kohdistaa tarkastelun yliopistojen toimintaan siten, että laadukkaita prosesseja on käytettävä ja jatkuvasti kehitettävä. Tämä toteutuu vain, kun yliopistolla on käytössään laadukas johtamisjärjestelmä. Tällä olettamuksella ensimmäinen tutkimuskysymys on laatujohtamisjärjestelmän soveltuvuus yliopiston tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa opetukseen. Työssä käytetään termiä eLearning, jolla tarkoitetaan yliopiston opetuksen ja opiskelun prosesseja, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksen ja opiskelun prosesseihin liittyvät myös yliopiston järjestämät tukiprosessit.

Tutkimus on toteutettu konstruktiivisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti, kun kysymyksessä on ollut reaalimaailman kehittämishaaste. Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena yleisesti on tuottaa innovatiivinen toteutus, joka ratkaisee alkuperäisen ongelman tai toteuttaa uuden mahdollisuuden. Tutkimusmenetelmä linkittyy olemassa olevaan teoreettiseen tietoon ja tutkimustulos tuottaa uutta teoreettista ja käytännöllistä tietoa.

Tämä tutkimus muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäisen osan muodostaa kirjallisuustutkimus, jossa useiden vuosien ajan on seurattu ja analysoitu korkeakoulujen eLearning toiminnan laatuun liittyvää tutkimusta. Toisessa osassa konstruktiivisen tutkimusotteen mukaisesti on luotu laatujärjestelmän rakenne ja sisältö. Tämä on toteutettu empiiristen tapaus tutkimusten avulla. Tapaustutkimuksissa on tarkasteltu johtamisjärjestelmää sekä yliopistojen eLearning prosessien, tuotteiden ja palvelujen laatua. Viimeisenä osana laatujärjestelmää on arvioitu useissa eurooppalaisissa yliopistoissa yhdessä näiden maiden laadunvarmistusorganisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen tuloksen on määritetty järjestelmä, joka muodostuu seuraavista osista:
• johtamisen laatu
• prosessien laatu
• tuotteiden laatu
• palveluiden laatu

Tutkimus tuottaa uutta teoreettista ja käytännöllistä tietoa liittyen yliopistojen eLearning toiminnan laadun johtamiseen.
Viimeksi päivitetty: 6.4.2023