Lannerangan degeneratiiviset löydökset magneettikuvauksella.
Esiintyvyys, ympäristön riskitekijät ja yhteys alaselkäoireisiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kastellin tutkimuskeskus, auditorio, Aapistie 1

Väitöksen aihe

Lannerangan degeneratiiviset löydökset magneettikuvauksella.
Esiintyvyys, ympäristön riskitekijät ja yhteys alaselkäoireisiin

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti, terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Jani Takatalo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, fysiatria

Oppiaine

Fysiatria

Vastaväittäjä

Professori Marja Mikkelsson, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Kustos

Professori Jaro Karppinen, Oulun yliopisto ja työterveyslaitos

Lisää tapahtuma kalenteriin

Yli puolella nuorista aikuisista esiintyy alaselän välilevyrappeumaa

Välilevyrappeuma on hyvin yleistä jo 21–vuotiailla ja se on yhteydessä alaselkäkipuun. Nuorten miesten tupakointi ja ylipaino altistavat välilevyrappeumalle.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että magneettikuvauksella todettava välilevyrappeuma on erittäin yleinen aikuisilla ja että tällaisen rappeumalöydöksen yhteys alaselkäoireisiin on heikko.

Tässä väitöskirjatyössä seurattiin vuonna 1986 syntyneitä Oulun lähiympäristössä asuvia henkilöitä viiden vuoden ajan. He osallistuivat kolmeen kyselyyn ja kahteen kliiniseen tutkimukseen 16–19 vuoden iässä sekä lannerangan magneettitutkimukseen 21–vuotiaina. Kliinisissä tutkimuksissa mitattiin paino, pituus ja kehon koostumus. Kyselyillä selvitettiin henkilöiden kokemia alaselän kipuja ja sen aiheuttamaa haittaa sekä elämäntapoja. Magneettikuvauksella tutkittiin alaselän rappeumamuutoksia, erityisesti välilevyrappeuman esiintyvyyttä ja vaikeusastetta, mutta myös muita alaselän rappeumamuutoksia (välilevyn pullistumat, päätelevymuutokset, ym.). Tutkimustulokset ovat hyvin yleistettävissä nuoriin aikuisiin.

Lannerangan välilevyrappeumaa oli 54 %:lla 21–vuotiaista. Myös välilevyn pullotus (25 % kuvatuista), pienet pullistumat (18 % kuvatuista) sekä nikamarungon sisään suuntautuvat välilevyn pullistumat (17 % kuvatuista) olivat yleisiä tutkimuksessa mukana olleilla henkilöillä. Vaikeammat alaselkäoireet olivat yhteydessä laaja-alaisempaan välilevyrappeumaan ja välilevyn pullistumalöydöksiin, mutta kaikilla alaselkäoireisilla ei ollut lannerangan magneettikuvauksella todettavissa mitään poikkeavaa löydöstä.

Välilevyrappeumaa ja välilevyn pullistumia esiintyi miehillä useammin kuin naisilla. Tupakointi ja ylipaino olivat yhteydessä lannerangan välilevyrappeumaan miehillä, muttei naisilla. Erityisesti keskivartalolihavuus oli yhteydessä välilevyrappeumaan miehillä. Liikunta-aktiivisuudella ei ollut yhteyttä välilevyrappeumaan kummallakaan sukupuolella.

Alaselän rappeumamuutokset alkavat jo nuorella iällä. Välilevyn rappeumamuutoksilla näyttää olevan vahvempi yhteys alaselkäoireisiin nuorilla aikuisilla kuin iäkkäämmillä. Kuvantamislöydökset tulee kuitenkin myös nuorilla suhteuttaa oireisiin, sillä myös kivuttomilla henkilöillä esiintyi välilevyrappeumaa, eikä toisaalta kaikilla nuorilla aikuisilla, joilla oli rappeumamuutoksia, ollut oireita.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024