Lasersäteilyn indusoimien veren punasolujen ja hemoreologisten muutosten vuorovaikutusten erikoispiirteet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Lasersäteilyn indusoimien veren punasolujen ja hemoreologisten muutosten vuorovaikutusten erikoispiirteet

Väittelijä

Master of Science Ruixue Zhu

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Optoelektroniikka ja mittaustekniikka

Oppiaine

Sähkötekniikka

Vastaväittäjä

Professori Shangran Xie, Beijing Institute of Technology (Kiina)

Toinen vastaväittäjä

Professori Christian Wagner, Saarland University (Saksa)

Kustos

Professori Alexey Popov, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lasersäteilyn indusoimien veren punasolujen ja hemoreologisten muutosten vuorovaikutusten erikoispiirteet

Tässä opinnäytetyössä raportoidaan ihmisen punasolujen (RBC) perustavanlaatuisen vuorovai-kutusdynamiikan tutkimuksista optisilla pinseteillä (OT) ja OT-pohjaisen RBC-tutkimusprotokollan soveltamisesta veren fotobiomodulaatiotutkimuksen helpottamiseksi yksisolutasolla. Motivaatio nykyiselle tutkimukselle syntyy punasolujen vuorovaikutusmekanismien tutkimisen tieteellisestä ja kliinisestä merkityksestä mallina yleisen soluvuorovaikutuksen tutkimiseen sytologiassa. Kun lasersäteilyn fotobiomodulaation ilmiötä ja mekanismia tutkitaan punasolujen reologisissa ominaisuuksissa, siinä on paljon potentiaalia laserveriterapian alalla.

Interaktiodynamiikka ja solunvälisen interaktioajan ja keskinäisen kontaktin rooli punasolujen aggregaatiossa ja OT:n aiheuttamassa hajoamisessa autologisessa plasmassa esitetään uute-na todisteena punasolujen yhteisvaikutusmekanismia selventävänä näyttönä. Punasoluissa tapahtuneita, lasersäteilyn erilaisissa valaistusolosuhteissa aiheuttamia reologisia muutoksia tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa perusteellisesti yksittäisten solujen tasolla, minkä seurauksena saatiin aiempaa parempi ymmärrys veren fotobiomodulaation taustalla olevasta mekanismista. Tutkimus havainnollisti matalaenergisen, teholtaan alle 9,5 J/cm2:n säteilyaltistuksen ja aallonpituu-deltaan 450 nm:n lasersäteilyn hyödylliset vaikutukset punasolujen muodonmuutoksen paranta-misessa ja solujen kyvyssä säilyttää muotonsa ankarissakin olosuhteissa. Lisäksi säteilytetyt RBC-aggregaatit tuhoutuivat helposti ulkoisen vaikutuksen vaikutuksesta (optinen voima), joka voi olla virtauksen leikkausvoima verisuonessa ja geometrinen vastus verisuonissa in vivo -olosuhteissa.

Tutkimuksen saavutukset ovat merkittäviä optimoitaessa optiseen pinsettiin perustuvan puna-solujen arviointijärjestelmän tekniikoita. Raportoitujen fotobiomodulaatio vaikutusten kautta työ edistää verisolujen elinkelpoisuuden ja veren mikrovirtauksen parantamiseen tähtäävien tehokkaiden lähestymistapojen kehittämistä.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023