Lasten onnistuminen oppimistilanteissa. Toimet, näkemykset ja arviot oppimisen konteksteissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Lasten onnistuminen oppimistilanteissa. Toimet, näkemykset ja arviot oppimisen konteksteissa

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Arttu Mykkänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Professori Marold Wosnitza, RWTH Aachen University, Saksa

Kustos

Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lasten onnistuminen oppimistilanteissa

Onnistumisen kokemukset muokkaavat lasten käsityksiä itsestä oppijana. Lasten onnistumisen kokemuksia jokapäiväisissä oppimisen tilanteissa on kuitenkin tutkittu vähän. Tässä väitöskirjassa tutkittiin esi- ja alkuopetusikäisten lasten kertomia syitä heidän onnistumiselle arkipäivän luokkahuoneen oppimistilanteissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, kuinka lapsen onnistumista tuettiin näissä tilanteissa. Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään uusia tutkimusmenetelmiä, jotka osallistavat lapsia aineistonkeruuseen.

Videotaltioinneista, valokuvista ja haastatteluista koostuva aineisto on kerätty suomalaisissa esi- ja alkuopetusluokissa. Tutkimus koostuu kolmen aineiston analyyseista, joista ensimmäisessä tutkittiin esi- ja alkuopetusikäisten lasten osoittamaa sinnikkyyttä yksilö- ja paritehtävässä. Toinen tutkimus selvitti, kuinka alakouluikäiset lapset selittivät onnistumistaan koululuokan oppimistilanteissa ja kuinka lasten oppimista tuettiin kyseisissä tilanteissa. Kolmas tutkimus tarkasteli, kuinka alakouluikäiset oppilaat selittivät koulukavereidensa onnistumista oppimisessa.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että koululuokassa tapahtuvaan onnistumiseen vaikuttavat sekä lasten oma toiminta kuin myös opettajien ja kavereiden toiminta. Lasten yksilölliset taidot, kuten sinnikäs työskentely ja kyky suoriutua tehtävässä onnistuneesti auttoivat heitä onnistumaan oppimisessa. Selittäessään omia ja kavereidensa onnistumisia lapset kuvailivat sitä konkreettisten toimien kautta. Lapset selittivät onnistumisen johtuneen toimista, joita he itse tekivät tehtävien aikana, kuten tehtävien aktiivinen suorittaminen ja heidän kokemansa kyvykkyys suoriutua tehtävistä onnistuneesti. Olennaista oli myös tuki, jota lapset saavat oppimisen aikana.

Tutkimuksessa havaittiin, että seuratuissa luokkahuoneissa lasten oppimista tukivat erityisesti opettajien tarjoama apu ja kannustava arviointi, jotka loivat luokkaan ymmärtävän ja rohkaisevan ilmapiirin. Metodologisesti tämä tutkimus näyttää, että oppimisen tutkimuksessa on mahdollista kehittää lapsilähtöisiä osallistavia tutkimusmenetelmiä, joilla voi olla relevanssia myös käytännön opetustyössä. Tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa siitä, miten lasten onnistumisen kokemuksia ja oppimista voidaan tukea jokapäiväisissä luokkahuonetilanteissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024