Lopputuotevaatimuksiin perustuva hankinta-, toteutus- ja arviointimalli kaupunkialueiden kunnossapidon alueurakoissa. Tilaajan ja asiakkaan aktiivinen rooli projektin aikana

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

IT116, Linnanmaa

Väitöksen aihe

Lopputuotevaatimuksiin perustuva hankinta-, toteutus- ja arviointimalli kaupunkialueiden kunnossapidon alueurakoissa. Tilaajan ja asiakkaan aktiivinen rooli projektin aikana

Väittelijä

diplomi-insinööri Matti Matinheikki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Heikki Liimatainen, Professori, Tampereen Yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Kustos

Professori Harri Haapasalo, OULUN YLIOPISTO , Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Lisää tapahtuma kalenteriin

Tilaajan ja asiakkaan aktiivinen rooli projektin aikana kaupunkialueiden kunnossapidon alueurakoissa

Kansalaisten odotukset julkisille palveluille ja korkeahko verotus ovat luoneet paineen
julkisten palvelujen tehostumiselle. Tehostamisen tarvetta on lisännyt väestön kiihtyvä
ikääntyminen. Samanaikaisesti rakennustoimialan tuottavuuden kasvu on jäänyt muita
toimialoja pienemmäksi. Toimialalla on korostunut tuotantoon painottunut lähestymistapa,
jossa huomio on projektitason kustannusten minimoinnissa ja toiminnallisessa
tehokkuudessa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on esittää malli, jolla parannetaan kunnossapidon
alueurakoiden tuottavuutta. Lähtökohtana on osoittaa lopputuotevaatimuksiin pohjautuvan
hankintamallin tuloksellisuus sekä parantaa kunnossapidon palvelumaista kehittymistä
paremmalla vuorovaikutuksella asiakkaan kanssa.

Tutkimuksessa on tarkasteltu kunnossapidon hankintamallin merkitystä kaupunkialueiden
kunnossapidon palvelumaiseen kehittämiseen. Miten saada asiakkaan lisäksi myös
loppukäyttäjät mukaan palvelun kehittämiseen? Miten hankintamalli tulisi valita, palvelun
tuloksia tulisi arvioida ja kehittää reaaliajassa asiakkaiden kanssa?

Tutkimuksen kohteena ollut kaupunki on avannut markkinoille kunnossapidon alueurakoita
vuodesta 2003 lähtien. Tavoitteena on ollut taloudellisesti ja tehokkaasti hoidetut palvelut.
Markkinoiden avautuessa myös kaupungin oman tuotannon toimintaa on tehostettu.
Prosessin aikana on verrattu kaupungin oman tuotannon ja yksityisten toimijoiden
toimintaa sekä kustannusten että laadun osalta. Tämän johdosta Oulussa on saatu ajallisesti
poikkeuksellisen pitkä ja tarkka aineisto tuloksista.

Tutkimusaineisto kattaa vuosilta 1998–2018 kerätyn aineiston, joka koostuu Oulun
kaupungin alueurakoiden kunnossapidon kustannusseurannasta vuosilta 2002–2018,
Tilaajatuottaja-mallin raportointiin vuosilta 2003–2016 sekä palvelun loppukäyttäjille
tehtyihin asiakastyytyväisyyskyselyihin vuosilta 1998–2017.

Lopputuotevaatimuksiin pohjautuvalla kunnossapidon hankinta-, toteutus- ja
arviointimallilla on saavutettu kaupunkialueiden hoitourakoissa kustannuksellisia ja
toiminnallisia hyötyjä. Yksikköhintojen kehityksen perusteella voidaan todeta väylästön
kunnossapidossa tapahtuneen tehostumista sekä yksityisten että kaupungin oman
tuotannon toiminnan osalta. Loppukäyttäjien kokemaa laadun hienoista laskua voidaan
pitää erittäin vähäisenä saavuttuun tehostumiseen verrattuna.
Viimeksi päivitetty: 14.11.2023