Loputtomuuden hinta. Doctor Who, etiikka ja ihmisyyden rajat

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, L4

Väitöksen aihe

Loputtomuuden hinta. Doctor Who, etiikka ja ihmisyyden rajat

Väittelijä

FM, sairaanhoitaja (AMK) Leena Vuolteenaho

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Kielet ja kirjallisuus

Oppiaine

Englannin kieli

Vastaväittäjä

Dosentti Aino-Kaisa Koistinen, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Pentti Haddington, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kuolemattomuus houkuttaa, mutta samalla myös huolettaa

Väitöskirja tarkasteli ihmisyyden rajojen ylittämiseen – erityisesti kuolemattomuuteen ja radikaaliin elämän pitkittämiseen – liittyviä eettisiä kysymyksiä kristillisen ja buddhalaisen etiikan näkökulmasta. Aineistona toimi valikoima jaksoja brittiläisestä tieteisfiktio-tv-sarjasta "Doctor Who", jossa kuolemattomuus on toistuva teema. Aineiston valinnan tarkoituksena oli hyödyntää (tieteis)fiktion mahdollisuuksia toimia ajatuskokeena, jonka avulla voidaan tarkastella kuolemattomuuden kaltaista, nykyhetkessä mahdotonta ilmiötä ikään kuin se olisi mahdollista saavuttaa. Teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnettiin muun muassa kulttuurintutkimusta, teologiaa, filosofiaa ja terveydenhuollon etiikkaa.

Tutkimuksessa nousi esiin kaksi pääteemaa. Kristillisen etiikan näkökulmasta ihmisen epätäydellisyys niin tietojen, taitojen kuin moraalinkin osalta tekee ihmisestä epäpätevän ennakoimaan kuolemattomuuden seurauksia ja saattaa antaa myös viitteitä kyseenalaisesta moraalista. Buddhalainen etiikka taas kiinnittää huomiota ikuiseen elämään ikuisena kärsimyksenä: vaikka elämän varjeleminen olisikin itsessään eettisesti ihailtava lähtökohta, kuolemattomuus merkitsisi loputonta kärsimystä.

Lääketieteen kehityksen myötä ihmiselämää voidaan pitkittää ennennäkemättömällä tavalla. Elämän ylläpitämistä voidaan pitää yhtenä lääketieteen perustehtävistä; kuolemattomuus voidaan nähdä tämän tavoitteen loogisena jatkumona. Kuolemattomuuteen liittyy kuitenkin monenlaisia eettisiä huolia, jotka näkyvät paitsi lääketieteen etiikkaa koskevassa keskustelussa myös kuolemattomuutta esittävissä fiktiivisissä tarinoissa.

Tosielämän eettisten haasteiden osalta väitöstutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että kuolemattomuuden tavoittelu paitsi kiinnostaa myös herättää huolta. Aineistossa esiin nousevat huolet kuolemattomuutta tavoittelevien moraalista ja kuolemattomuuden aiheuttamasta kärsimyksestä voidaan ulottaa myös todellisiin pyrkimyksiin pidentää ihmisen elinikää.

Tutkimuksen havaintojen perusteella elämän pitkittämistä tavoiteltaessa on tärkeää tiedostaa aiheeseen liitettävät eettiset huolet. Lisäksi tulee huomioida erilaisten uskonnollisten ja eettisten näkemysten vaikutus siihen, millaiset huolet koetaan erityisen merkittäviksi ja miten niihin tulisi vastata. Tutkimuksessa käytetty aineisto toimii myös osoituksena siitä, että (tieteis)fiktio tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia lisätä ymmärrystä tosielämän ilmiöistä.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023