Luokanopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittyminen luonnontieteen opetuksen kontekstissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäväitös, Zoom-linkki: https://oulu.zoom.us/j/64079180913

Väitöksen aihe

Luokanopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittyminen luonnontieteen opetuksen kontekstissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Anne Pellikka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettaja, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Ilkka Ratinen, Lapin yliopisto

Kustos

Professori Raimo Kaasila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Erilaisten opettajaidentiteettien tunnistaminen opettajankoulutuksen alussa on tärkeää

Väitöskirjassa tarkastellaan luokanpettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittymistä luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, opetuksessa. Narratiivisessa tutkimuksessa seurattiin 41:tä luokanopettajaopiskelijaa heidän opettajaopintojensa aikana.

Aineistonkeruuprosessi oli kolmivaiheinen: siinä tarkasteltiin opettajaopiskelijoiden kertomia kouluaikaisia muistoja, heidän mielikuvaansa tulevaisuuden opettajaminästä sekä luonnontieteiden opetukseen liittyvien uskomusten, ymmärrysten ja opetuksen suunnittelun välisiä suhteita.

Tulokset osoittavat, että positiiviset kouluaikaiset muistot sekä ihanteet, joita opettajaopiskelijat asettavat tulevaisuuden opettajaminälleen ovat erityisen merkityksellisiä heidän opettajaidentiteettinsä kehitykselle. Lisäksi luokanopettajaopiskelijoiden luonnontieteen opetukseen liittämien uskomusten, ymmärryksen ja opetuksen suunnittelun väliset suhteet voivat toisinaan olla epäjohdonmukaisia. Nämä seikat heijastuvat monin eri tavoin opettajaidentiteetin kehittymiseen.

Kokonaiskuvan saamiseksi väitöskirjassa esitetään kolme erilaista opettajaidentiteettikehityksen polkua. Ensimmäinen, ”pysyvä” opettajaidentiteettipolku ilmensi sitä, kuinka jopa yksi muisto omalta kouluajalta saattoi määrittää opettajaopiskelijan koko opettajaidentiteetin kehitystä. Toinen, ”asteittain kehittyvä” opettajaidentiteettipolku puolestaan heijasti luokanopettajaopiskelijan hyvää oppiaineen sisältötiedon ymmärrystä. Viimeinen, ”muutosmyönteinen” opettajaidentiteettipolku toi esille sen, millä tavalla luokanopettajaopiskelija tunnisti tarpeen henkilökohtaiselle muutokselle.

Tulosten perusteella esitetään, että erilaisten opettajaidentiteettien tunnistaminen opettajankoulutuksen alussa on ensiarvoisen tärkeää, ja että opettajankouluttajien olisi hyvä ottaa ne huomioon kehittäessään opetustaan. Lisäksi tuloksilla on merkitystä etenkin biologian ja maantieteen opettajankoulutukselle, sillä ne antavat opettajankouluttajille mahdollisuuden tunnistaa opettajaidentiteettien kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024