Luonnollinen asuinympäristö ja fyysinen aktiivisuus nuoruudessa ja keski-iässä – Vihreyden, maiseman monimuotoisuuden ja luontosuhteen rooli

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Wegelius-sali (Albertinkatu 16)

Väitöksen aihe

Luonnollinen asuinympäristö ja fyysinen aktiivisuus nuoruudessa ja keski-iässä – Vihreyden, maiseman monimuotoisuuden ja luontosuhteen rooli

Väittelijä

Filosofian maisteri Soile Puhakka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus

Kustos

Professori Raija Korpelainen, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr., ODL Liikuntaklinikka

Lisää tapahtuma kalenteriin

Luonnollinen asuinympäristö ja fyysinen aktiivisuus nuoruudessa ja keski-iässä – Vihreyden, maiseman monimuotoisuuden ja luontosuhteen rooli

Filosofian maisteri Soile Puhakka osoitti Oulun yliopistossa ja ODL Liikuntaklinikalla toteutetussa väitöstutkimuksessaan, että asuminen vihreässä asuinympäristössä oli yhteydessä erityisesti keski-ikäisten miesten suurempaan kevyen liikkumisen määrään. Monipuolinen maisema (metsien, peltoalueiden, suoalueiden ja geomorfologisten muodostumien yhdistelmä) oli yhteydessä suurempaan keski-ikäisten liikkumisen määrään. Ne nuoret miehet, joilla oli vahva luontosuhde ja jotka olivat liikkuivat vanhempiensa kanssa, liikkuivat enemmän kutsuntaikäisinä.

Väitöskirjan tavoitteena oli selvittää asuinympäristön vihreyden ja maiseman yhteyttä keski-ikäisten suomalaisten (n= 5433) kiihtyvyysanturilla mitattuun fyysiseenaktiivisuuteen. Tutkimusaineisto pohjautui väestöpohjaiseen Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966- tutkimukseen. Tämän lisäksi selvitettiin luontosuhteen yhteyttä pohjoisuomalaisten nuorten miesten (n= 914) itse arvioituun fyysiseen aktiivisuuteen (Mopo-tutkimus). Tutkittavat täyttivät laajat terveyttä ja terveyskäyttäytymistä koskevat kyselyt sekä osallistuivat terveystarkastuksiin. Tutkimusta rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Strategisen tutkimuksen neuvosto ja säätiöt.

Fyysisellä aktiivisuudella eli liikkumisella on lukuisia terveysvaikutuksia. Silti
liian moni suomalaisista nuorista ja aikuisista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Tarvitaan uutta tietoa ja menetelmiä eri ikäisten liikkumisen edistämiseksi. Aikaisemmat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että luontoalueiden läsnäolo asuinympäristöissä voi kannustaa asukkaita liikkumaan. On myös esitetty, että vahva luontosuhde olisi yksi liikkumaan kannustavista tekijöistä. Vaikka tulokset ovat olleet myönteisiä näiden tekijöiden osalta, väestöpohjaisia tutkimuksia asuinympäristön luonnon ja luontosuhteen vaikutuksesta fyysiseen aktiivisuuteen on vähän.

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että asuinympäristön vihreys ja maiseman monimuotoisuus edistävät keski-ikäisten fyysistä aktiivisuutta. Vahva luontosuhde puolestaan näyttää kannustavan nuoria miehiä liikkumaan enemmän. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa ja luontosuhteen myönteisistä vaikutuksista ihmisen terveydelle. Tutkimus tuottaa uutta tietoa myös liikunta- ja terveysalan sekä kaupunkisuunnittelun ammattilaisille eri ikäisten fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi.

Viimeksi päivitetty: 15.1.2024