Merkuriuksen ja Venuksen näkyvän- ja lähi-infrapuna-alueen spektroskooppiset tutkimukset luotainaineistojen avulla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT115)

Väitöksen aihe

Merkuriuksen ja Venuksen näkyvän- ja lähi-infrapuna-alueen spektroskooppiset tutkimukset luotainaineistojen avulla

Väittelijä

Master of Science Piero D'Incecco

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Tähtitiede

Oppiaine

Tähtitiede

Vastaväittäjä

Dr. Johannes Benkhoff, European Space Agency, Alankomaat

Kustos

Professori Jürgen Schmidt, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Merkuriuksen ja Venuksen yläkuoren spektroskooppiset ominaisuudet ja geologia

Tässä väitöstyössä tarkastellaan, miten Merkuriuksen ja Venuksen spektroskooppisia ominaisuuksia ja geologisia analyyseja yhdistämällä voidaan tutkia planeettojen yläkuoren koostumusta ja stratigrafiaa, eli pinnan yksiköiden ikäsuhteita.

Merkuriuksen tapauksessa tutkimusaineistona käytettiin NASA:n Messenger-luotaimen tuottamaa havaintoaineistoa, jonka perusteella voitiin analysoida Merkuriuksen kuoren paikallisia sekä globaaleja ominaisuuksia. Tutkimusalueet kartoitettiin ensin niiden morfologian perusteella ja tämän jälkeen mukaan valittiin kaikki spektriaineisto, joka kattoi kartoitetut tutkimusalueiden osat. Vastaavalla tavalla, Venus Express -luotaimen havaintoaineistoja yhdistämällä NASA:n Magellan-luotaimen tutkakuviin, pystyttiin tutkimaan Venusta kuoren koostumusta, kuten esimerkiksi tuoreita laavavirtoja Idunn Monsilla, noin 200 km halkaisijaltaan olevalla tulivuorella.

Tutkimuksen perusteella voitiin havaita, että Merkuriuksen yläkuoren koostumuksessa on sekä vertikaalisia, että horisontaalisia epäyhtenäisyyksiä. Venuksen tapauksessa puolestaan huomattiin, että Idunn Monsin laavavirrat sijaitsevat todennäköisesti tulivuoren itäisellä rinteellä. Geologisia havaintoja ja spektrianalyysejä yhdistämällä pystyttiin myös rekonstruoimaan sekä Mekuriuksen, että Venuksen tutkimusalueiden stratigrafia.

Kokonaisuudessaan väitöskirjatyö osoittaa, että vastaavanlaisia tietokoneohjelmistoja hyödyntäviä tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa myös sellaisten maankaltaisten taivaankappaleiden pinnan analysoinnissa, joiden fysikaaliset olosuhteet ovat hyvin erilaiset, kuten ne esimerkiksi Merkuriuksessa ja Venuksessa ovat. Samankaltaisia menetelmiä voidaan hyödyntää myös tulevilla luotainlennoilla, mikä auttaa parantamaan kaukokartoituksen avulla saatavia tutkimustuloksia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024