Mittaamiseen perustuva globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallinta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali IT116

Väitöksen aihe

Mittaamiseen perustuva globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallinta

Väittelijä

Filosofian maisteri Maarit Tihinen (e. Ylijurva)

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Tommi Mikkonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Veikko Seppänen, Oulun yliopisto, Martti Ahtisaari Instituutti

Lisää tapahtuma kalenteriin

Globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallintaan tukea mittaamisella ja metriikoilla

Väitöskirjassa on tutkittu mittaamiseen ja metriikoihin liittyviä ongelmia globaalien ohjelmistokehitysprojektien aikana. Myös kehitystyökaluihin ja ‑menetelmiin liittyviä haasteita on tunnistettu ja analysoitu. Analysoinnin avulla muodostettiin näkemys esimerkkiratkaisusta, työkaluintegraatiosta. Esimerkin avulla kerättiin tietoa mittaamiseen perustuvasta ohjelmistokehitysprojektien hallinnasta erilaisissa globaaleissa tuotekehitysympäristöissä.

Ohjelmistot kehitetään nykyisin globaalisti hajautetuissa, hyvin dynaamisissa ympäristöissä, missä tuotevaatimukset ja niiden prioriteetit, tuotekehitysprosessit ja ‑työkalut sekä kehitystyöhön osallistuvat tiimit ja jopa yhteistyökumppanit vaihtuvat tuotteen mukana. Tällaisten projektien hallinta ja kontrollointi on vaikeaa, joten väitöstyössä tutkittiin olemassa olevien keinojen heikkouksia ja mahdollisuuksia sekä etsittiin uusia menetelmiä projektinhallinnan tueksi. Käytännössä ajantasaisen tilannetiedon saaminen on kriittistä projektin tehokkaan hallinnoinnin kannalta. Toimivien ja tehokkaiden projektinhallinta- ja koordinointimenetelmien avulla voidaan jopa välttää ohjelmistokehitysprojektin epäonnistuminen.

Väitöskirjassa määritellään dynaamisen mittaamisen käsite, joka sisältää mittarit, mittaridatan, tulosten analysoinnin sekä itse mittausprosessin. Mittarit määritellään projektikohtaisesti eri yhteistyötahot huomioiden. Mittaustiedot kerätään eri työkaluista ja tietokannoista, jopa eri yhteistyökumppaneiden tietokannoista. Mittaustulokset muutetaan helposti luettavaan muotoon esimerkiksi visualisoinnin avulla. Toteutettu työkaluintegraatioratkaisu mahdollisti dynaamisen mittaamisen hyötyjen tutkimisen sekä käytännön kokemusten keräämisen yrityksiltä.

Tutkimus osoittaa, että dynaaminen mittaaminen tuo hyötyjä globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallintaan. Tapaustutkimusten avulla todettiin, että dynaamiset mittaukset mahdollistavat automaattisten ja reaaliaikaisten mittareiden käytön. Mittaustulosten esitystapaan kiinnitettiin erityistä huomiota toteuttamalla visualisoituja helppolukuisia diagrammeja. Tutkimus osoittaa, että automaattisesti tuotetut reaaliaikaiset indikaattorit, joiden mittaustieto on kerätty erilaisista työkaluista ja tietokannoista, ovat erinomainen tapa tuottaa hyödyllistä, luotettavaa ja ajantasaista informaatiota globaalin ohjelmistokehitysprojektin päätöksenteon tueksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024