Monta toimijaa, yksi työpaikka – Monen toimijan välisen yhteistyön kehittäminen organisaatioiden sisällä ja niiden välillä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali IT115. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/63508065396

Väitöksen aihe

Monta toimijaa, yksi työpaikka – Monen toimijan välisen yhteistyön kehittäminen organisaatioiden sisällä ja niiden välillä

Väittelijä

Diplomi-insinööri, filosofian tohtori Päivi Kekkonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Eila Järvenpää, Aalto-yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Dosentti Salla Lind-Kohvakka, If Insurance

Kustos

Professori Seppo Väyrynen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Monta toimijaa, yksi työpaikka – Monen toimijan välisen yhteistyön kehittäminen organisaatioiden sisällä ja niiden välillä

Tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi rakennusalalla, teollisuudessa ja kaivostoiminnassa, on paljon yhteisiä työpaikkoja. Suomen lainsäädännössä yhteinen työpaikka määritellään sellaiseksi työpaikaksi, jossa toimii yksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja lisäksi muita työnantajia tai itsenäisiä ammatinharjoittajia samanaikaisesti tai peräkkäin siten, että heidän toimintansa voi vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Vaikka yhteiset työpaikat ovat melko yleisiä, löytyy niihin liittyvää tutkimusta verrattain vähän. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan yhteisiä työpaikkoja, ja pohditaan käsitteen soveltamista myös tilanteisiin, jotka eivät täytä yhteisen työpaikan lainsäädännöllistä määritelmää.

Tutkimus sijoittuu organisatorisen ergonomian alalle. Ergonomia pyrkii sovittamaan erilaisia järjestelmiä, teknologioita ja ympäristöjä ihmiselle, ja organisatorinen ergonomia keskittyy tähän toimintaan tarkastelemalla erilaisten organisaatioiden rakenteita, prosesseja ja käytäntöjä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus nykypäivän työelämän yhä monimutkaisempiin verkostoihin organisatorisen ergonomian näkökulmasta.

Tutkimuksessa kuvataan useiden toimijoiden erityyppisissä organisaatioissa tekemää yhteistyötä ulottuen yhteisistä työpaikoista terveydenhuollon ja kuntasektorin organisaatioihin, jotka eivät täytä yhteisen työpaikan määritelmää. Tutkimuksessa tarkastellaan näihin tilanteisiin liittyviä haasteita ja hyviä käytäntöjä sekä osallistuvalla kehittämisellä löydettyjä uusia ratkaisuja. Tarkastelun kohteena ovat niin yksittäisten työntekijöiden työssä ilmenevät fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät kuin myös työyhteisön ja organisaation viestintä- ja yhteistyökäytännöt.

Tutkimusmenetelminä on käytetty dokumenttianalyysiä, toimintatutkimusta ja osallistuvia kehittämisprosesseja, joihin on osallistunut useita kohdeorganisaatioiden toimijoita. Aineistoon sisältyy myös Aluehallintoviraston toteuttamien työsuojelutarkastusten tarkastuskertomuksia, joiden tarjoama tieto voi auttaa keskittämään työsuojelun valvontaa sellaisiin aiheisiin, jotka on tunnistettu yleisiksi haasteiksi yhteisillä työpaikoilla.

Tutkimuksen tuloksena esitetään osallistuvaan kehittämiseen pohjautuva työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamismalli, jota voidaan hyödyntää organisaatioissa, joiden yhteydessä toimii useita toimijoita. Malliin sisältyy kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden tunnistaminen ja heidän osallistamisensa kehitysprosessiin. Tietoa työpaikan nykytilasta voidaan kerätä useista lähteistä ja sitä analysoimalla voidaan tunnistaa haasteita ja hyviä käytäntöjä. Malli hyödyntää työjärjestelmän tarjoamaa viitekehystä, joka huomioi työntekijän lisäksi hänen työtehtävänsä, työympäristönsä, hänen käyttämänsä työvälineet sekä ympäröivän organisaation, ja näin auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan työpaikan tilanteesta. Kestävän muutoksen saavuttamiseksi vastuiden ja resurssien määrittely ja johdon sitoutuminen ovat avainasemassa uusien käytäntöjen toteuttamisessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024