MS-tauti pohjoissuomalaisessa väestössä. Epidemiologiset erityspiirteet sekä liitännäissairaudet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 8

Väitöksen aihe

MS-tauti pohjoissuomalaisessa väestössä. Epidemiologiset erityspiirteet sekä liitännäissairaudet

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Olga Krökki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, neurotieteen tutkimusyksikkö, neurologia

Oppiaine

Neurologia

Vastaväittäjä

Dosentti Merja Soilu-Hänninen, Turun yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Anne Remes, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Lisää tapahtuma kalenteriin

MS-taudin ilmaantuvuus on yleistynyt Pohjois-Suomessa

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan MS-taudin ilmaantuvuus on lisääntynyt Pohjois-Pohjanmaalla viimeisten 20 vuoden aikana. Tämä ilmiö näkyy etenkin naisilla, kun taas miesten osalta MS-taudin ilmaantuvuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että MS-tautia sairastavilla oli kohonnut riski luunmurtumiin jo aivan sairauden alkuvaiheessa ja riskin lisääntyminen ei liittynyt heikentyneeseen liikuntakykyyn.

MS-tauti on nuorten aikuisten yleisin etenevä neurologinen sairaus. MS-taudin syntyyn tai sairauden kulkuun vaikuttavia tekijöitä ei toistaiseksi tunneta. Tärkeimpinä riskitekijöinä on pidetty geneettisiä, ympäristöön ja infektioihin liittyviä tekijöitä. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että D-vitamiini on itsenäinen MS-taudin riskitekijä. Yleisesti tiedetään, että MS-tautia esiintyy enemmän niillä alueilla, joilla auringon valon määrä on matala ja sen vuoksi D-vitamiinin saanti on vähäisempää. Suomessa MS-taudin esiintyvyys on maailman korkeimpia, mutta esiintyvyys vaihtelee Suomen sisällä alueittain. Väitöstutkimus käsitteli MS-taudin esiintyvyyttä ja tautiin sairastuneiden eliniän ennustetta Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi tutkittiin MS-tautia sairastavien potilaiden muuta neurologista sairastavuutta.

Koska MS-taudin syntyyn liitetty D-vitamiini on merkittävä tekijä myös luun terveydelle, tutkimuksessa selvitettiin luunmurtumien esiintyvyyttä MS-tautia sairastavilla. Aineistona oli Oulun yliopistollisessa sairaalassa MS-taudin diagnoosin saaneet potilaat vuosilta 1990–2010. Tutkimus osoitti, että MS-taudin esiintyvyys vastaa sairauden keskimääräistä esiintyvyyttä maassamme. Mielenkiintoista kuitenkin oli, että MS-taudin vuosittainen ilmaantuvuus lisääntyi naisilla, kun taas miehillä vastaavaa kasvua ei nähty. Sairastuneiden eliniän ennuste oli parempi aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Sairastettu aivoverenkiertohäiriö heikensi merkittävästi eliniän ennustetta. Lähes viidesosalla MS-tautia sairastavista oli jokin muu neurologinen sairaus, joista yleisimmät olivat migreeni ja epilepsia. Näillä ei kuitenkaan havaittu olevan vaikutusta eliniän ennusteeseen.

Tutkimus on ensimmäinen MS-taudin esiintyvyydestä tehty tutkimus Pohjois-Suomessa. Tutkimus tuo myös uuttaa tietoa MS-tautia sairastavilla esiintyvien muiden neurologisten liitännäissairauksien esiintyvyydestä ja niiden vaikutuksesta eliniän ennusteeseen. Tutkimuksen mukaan liitännäissairauksiin ja luuston terveyteen tulisi kiinnittää enempi huomioita MS-tautia sairastavilla.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024