Mukautuvan valaistuksen suunnittelu ja kokemus. Tapaustutkimuksissa mukautuminen, vuorovaikutus ja osallistuminen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Arkkitehtuurin tiedekunnan Apajan sali, Aleksanterinkatu 4 - 6

Väitöksen aihe

Mukautuvan valaistuksen suunnittelu ja kokemus. Tapaustutkimuksissa mukautuminen, vuorovaikutus ja osallistuminen

Väittelijä

Arkkitehti Henrika Pihlajaniemi

Oppiaine

Arkkitehtuuri

Vastaväittäjä

Associate Professor Ellen Hansen, Aalborg University Department of Architecture, Design and Media Technology, Tanska

Toinen vastaväittäjä

Professor Johan Verbeke, KU Leuven, Faculty of Architecture, Campuses Sint-Lucas Brussels and Ghent, Alankomaat

Kustos

Professori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Mukautuvan valaistuksen suunnittelu huomioi käyttäjien kokemukset

Valaistusteknologian kehitys ja energiansäästötavoitteet muuttavat valaistusta mukautuvaksi ja älykkääksi. Tulevaisuuden suunnitteluprosesseissa tulee huomioida uuden suunnittelutehtävän moniulotteisuus. Näin mukautuva valaistus voi tarjota energiansäästöjen ohella valaistuihin ympäristöihin lisäarvoa useilla kokemuksen tasoilla.

Tämän väitöstyön päämerkityksenä on auttaa sekä suunnittelijoita että suunnittelun tilaajia ymmärtämään uuden suunnittelutehtävän monipuolisuus ja auttaa heitä lähestymään sitä ympäristön käyttäjien näkökulmasta. Väitöskirjassa tutkitaan mukautuvan valaistuksen suunnittelua ja kokemusta. Mukautuva valaistus ymmärretään laajana käsitteenä viitaten valaistukseen, joka mukautuu johonkin valaistuksen tavoitellun toiminnan kannalta merkitykselliseen tietoon, esimerkiksi tietoon ympäristöstä ja sen käyttäjistä. Mukautuvaa valaistusta lähestytään arkkitehtuurin ja kaupunkitilan elementtinä, joka vaikuttaa ihmisen kokemukseen ympäristöstään usealla eri tasolla.

Tutkimus on luonteeltaan arkkitehtuurin suunnittelulähtöistä tutkimusta ja poikkitieteellistä tutkimusta. Se valottaa ja kehittää suunnittelun käytäntöä analysoimalla kolmen tapaustutkimuksen suunnitteluprosesseja. Olennaiset suunnitteluvaiheet, -tehtävät ja -menetelmät tunnistetaan ja esitellään. Kokemuksia mukautuvasta valaistuksesta tarkastellaan analysoimalla laadullista tutkimusaineistoa, jota on kerätty kokeellisista valaistusinstallaatioista. Menetelminä ovat olleet puolistrukturoitu haastattelu, paikanpäällä tehtävä kävelyhaastattelu ja evaluointiluotain. Kokeelliset valaistusprojektit sijoittuivat kaupunkiympäristöihin ja liiketiloihin ja niissä tutkittiin erilaisia valaistuksen mukautumisen sekä valon kanssa vuorovaikuttamisen ja osallistumisen muotoja. Valotarina-teoksessa ja Kaupunkikaikuja-projektissa valon avulla viestittiin ja välitettiin tietoa.

Mukautuvan valaistuksen suunnitteluprosessia voidaan kolmeen tapaustutkimukseen perustuen teoretisoida kolmivaiheisena prosessina, joka sisältää useita alatehtäviä. Suunnitteluprosessia ohjaavat useat suunnittelutekijät. Monialainen yhteistyö suunnitteluprosessin aikana on hyödyllistä. Käyttäjien kokemukset ympäristöistä, jotka on valaistu mukautuvasti, ovat moniulotteisia. Kokemukset muodostuvat kussakin ympäristössä kontekstisidonnaisina tulkintoina ja ilmentyminä yleisistä kokemuksellisista piirteistä. Mukautuvaa valaistusta määritellään ja käsitteellistetään tässä väitöskirjassa holistisena ja kontekstisidonnaisena suunnittelutehtävänä käyttäjän moniulotteisen kokemuksen ja suunnittelun käytäntöön liittyvien rajoitusten näkökulmista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024