Myöhäisen keski- ja myöhäispleistoseenin ympäristö- ja jäätiköitymishistoria Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali L 6. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62571073175

Väitöksen aihe

Myöhäisen keski- ja myöhäispleistoseenin ympäristö- ja jäätiköitymishistoria Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Tiina Eskola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kaivannaisalan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Geotieteet

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Anu Kaakinen, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Juha Pekka Lunkka, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Myöhäisen keski- ja myöhäispleistoseenin ympäristö- ja jäätiköitymishistoria Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Skandinavian mannerjäätikkö on peittänyt Fennoskandian useita kertoja Pleistoseenin aikana, mutta jäätiköityneiden ja jäästä vapaiden jaksojen tarkkaa lukumäärää, jääkentän laajuutta, täsmällistä aikaa ja kestoa ei ole voitu täysin todentaa Skandinavian mannerjäätikön itäisimmälle osalle. Monin paikoin on säilynyt vain epätäydellisiä sedimenttisarjoja johtuen lukuisten jäätiköitymisjaksojen aiheuttamasta eroosiosta ja glasiotektonisesta deformaatiosta. Kattavimmat sedimenttisarjat ovat löytyneet Pohjois-Suomesta ja Keski-Suomen läntisestä osasta, jossa eroosio oli hyvin vähäistä johtuen jäänjakajavyöhykkeen läheisyydestä ja kylmäpohjaisesta jäätiköstä. Tämän väitöskirjatyön päätavoitteena oli tutkia Veikselin (MIS 5–2; n. 116 000 – 11 700 v.s.) ja myöhäis-Saalen (MIS 6; n. 160 000 – 130 000 v.s.) vaiheiden aikaista muinaista ympäristöä ja jäätiköitymishistoriaa Pohjois-Suomen ja läntisen Keski-Suomen alueilla. Tässä väitöskirjatyössä keskityttiin erityisesti siitepölystratigrafiaan ja sen käyttöön korrelaation välineenä muiden stratigrafisten ja geokronologisten tutkimusmenetelmien lisäksi. Lisäksi työssä esiteltiin mineraaliainespitoisille sedimenteille soveltuva, turvallisempi raskasneste-erotteluun perustuva siitepölynäytteiden valmistusmenetelmä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta muunnellun LST Fastfloat -menetelmän antavan vertailukelpoisia tuloksia perinteiseen fluorivetyhappomenetelmään (HF) verrattuna. Tämä väitöskirjatyö tarjoaa uutta geokronologisesti ja biostratigrafisesti tuotettua tietoa, joka auttaa muodostamaan kattavamman stratigrafisen kuvan Pohjois- ja Keski-Suomesta. Tutkimustulokset osoittavat jääpeitteen edenneen aiemmin uskottua etelämmäksi varhais-Veikselin Herning -stadiaalin (MIS 5d) aikana. Tulokset vahvistavat myös käsitystä jäättömästä, aiemmin oletettua lämpimämmästä keski-Veiksel -vaiheesta (MIS 3).
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024