Nuoreksi aikuiseksi epävakaassa kasvuympäristössä:
Nuorten kokemuksia arjessa selviytymisestä ja kasvuolosuhteista lastensuojelulapsena

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali KTK 122

Väitöksen aihe

Nuoreksi aikuiseksi epävakaassa kasvuympäristössä:
Nuorten kokemuksia arjessa selviytymisestä ja kasvuolosuhteista lastensuojelulapsena

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri Sointu Kestilä (os. Niemi)

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Professori (emerita) Pirjo Pölkki, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Dosentti Vappu Sunnari, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lastensuojelulapsena kahden instituution välissä

Väitöstutkimuksessa tuli esille lastensuojelulapsen aseman heikkous kahden instituution eli perheinstituution ja lastensuojeluinstituution välissä. Tämä näkyi tutkimukseen osallistuneiden nuorten kokemuksissa kasvaa lastensuojelulapsena. Nuorten tiedot heitä itseään ja heidän perhettään koskevissa lastensuojeluasioissa olivat jääneet puutteelliseksi, joissain tapauksissa jopa olemattomiksi. He kokivat, että heidän mielipiteitään oli kysytty vain harvoin. Toisaalta he itsekin olivat vaienneet ja jättäneet kertomatta asioita, joita oli kysytty ja joista heillä oli tietoa.

Näyttää siltä, että lapsen aseman ja edun heikkoutta ei lastensuojeluprosessin aikana huomattu. Vanhempia oli kyllä tuettu runsaastikin erilaisin lastensuojelun avohuollon käytössä olevin preventiivisin, eli ennaltaehkäisevin tukimuodoin. Kenelläkään toimijalla ei kuitenkaan tuntunut avohuollon interventioiden aikana olleen keskitettyä vastuuta lapsen tarpeiden ja arjen seuraamisesta.

Tässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin epävakaassa kasvuympäristössä ja perhekriisin olosuhteissa kasvaneiden lastensuojelulasten arkea ja elämänkulkuun vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimustehtävää. Ensimmäinen tutkimustehtävä kohdistui nuorten lapsuuden arjen kokemuksiin perheestä, vanhemmista ja muusta lähiympäristöstä. Toisessa tutkimustehtävässä selvitettiin nuorten lapsuudenaikaisia kokemuksia lastensuojelun sosiaalityön tukitoimista. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla nuoria ja lisäksi käytettiin asiakirja-aineistoa.

Yhdistämällä tulosten tarkastelu erilaisiin teoreettisiin keskusteluihin, tutkimuksen kohdeilmiöstä avautui uusia näkökulmia lastensuojelulasten elämästä ja lastensuojelun toimintakäytännöistä.

Tutkimus haastaa pohtimaan entistä tarkemmin ensinnäkin sitä, millaista apua lastensuojelulapset tarvitsevat. Toiseksi se haastaa tarkastelemaan lastensuojelun keinoja monipuolisemmin lapsen näkökulmasta ja lapsen ääntä kuunnellen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024