Nuoruuden epäedullisten elintapojen ja psykososiaalisten ongelmien yhteisesiintyvyyden vaikutus alaselkäkipuun ja monipaikkaiseen tuki- ja liikuntaelinkipuun nuoruudessa sekä työelämän ulkopuolelle jäämiseen varhaisaikuisuudessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/66966725543

Väitöksen aihe

Nuoruuden epäedullisten elintapojen ja psykososiaalisten ongelmien yhteisesiintyvyyden vaikutus alaselkäkipuun ja monipaikkaiseen tuki- ja liikuntaelinkipuun nuoruudessa sekä työelämän ulkopuolelle jäämiseen varhaisaikuisuudessa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Eveliina Heikkala

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Medical Research Center Oulu

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori Clas-Håkan Nygård, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Jaro Karppinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Epäterveelliset elintavat ja psykososiaaliset ongelmat yhteydessä nuorten selkäkipuihin ja työelämästä syrjäytymiseen

Terveydelle haitallisten elintapojen ja psykososiaalisten ongelmien kasautuminen altistaa nuoria tuki- ja liikuntaelinkivuille ja lisää riskiä työelämän ulkopuolelle jäämiselle varhaisaikuisuudessa.

Lääketieteen lisensiaatti Eveliina Heikkala selvitti väitöstutkimuksessaan 15-16-vuotiaiden nuorten epäterveellisten elintapojen ja psykososiaalisten ongelmien yhtäaikaista esiintymistä ja yhteyttä nuoruuden alaselkäkipuun sekä toistuvaan, usealla kehon alueella esiintyvään tuki- ja liikuntaelinkipuun sekä työelämän ulkopuolelle jäämiseen varhaisaikuisuudessa.

Tutkimus osoitti, että nuorten epäterveelliset elintavat ja psykososiaaliset ongelmat esiintyvät usein yhdessä. Esimerkiksi tupakointi oli yleistä psykososiaalisista ongelmista kärsivillä. Näillä nuorilla oli kohonnut riski nuoruuden alaselkäkivulle sekä toistuvalle, usealla kehon alueella esiintyvälle tuki- ja liikuntaelinkivulle. He jäivät myös terveellisiä elintapoja noudattavia nuoria useammin työelämän ulkopuolelle.

Osalla psykososiaalisista ongelmista kärsivistä havaittiin esiintyvän yhtaikaisesti useita epäterveellisiä elintapoja. Vähäisesti liikkuvilla ja runsaasti istuvilla ylipaino tai riittämätön unen määrä olivat yleisiä. Nämä nuoret olivat alttiita tuki- ja liikuntaelinkivuille ja työelämän ulkopuolelle jäämiselle. Sen sijaan nuoren usealla kehon alueella esiintyvä tuki- ja liikuntaelinkipu ei ennustanut työelämän ulkopuolelle jäämistä varhaisaikuisuudessa.

Väitöstutkimus pohjautui Pohjois-Suomessa vuosina 1985-86 syntyneiden kohorttiin, ja analysoitavana oli lähes 7 000 nuoren terveystietoja. Tiedot terveyteen liittyvistä tekijöistä ja tuki- ja liikuntaelinkivuista kerättiin kahden kyselyn avulla. Työelämään liittyvät tiedot kerättiin kansallisista rekistereistä.

Tuki- ja liikuntaelinkivut ovat varsin yleisiä jo nuoruudessa. Vaikka valtaosalla nuorista kiputilat ovat harmittomia ja ohimeneviä, osalla kivut voivat pitkittyä ja toistua. Tuki- ja liikuntaelinkivut aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ja elämänlaadullista haittaa yksilöille.

Suurin osa suomalaisista nuorista ja nuorista aikuisista kiinnittyy työelämään odotetusti. Kuitenkin n. 10-20 % heistä on työttömänä tälläkin hetkellä ja jopa reilu 10 % on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Vaikeus kiinnittyä työelämään nuorena altistaa myöhemmille työelämän ongelmille.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että nuorten epäterveelliset elintavat ja psykososiaaliset ongelmat liittyvät usein toisiinsa, ja että ne ovat usein yhteydessä nuoruuden ja varhaisaikuisuuden tuki- ja liikuntaelinkipuihin sekä työelämään kiinnittymisen vaikeuksiin, mutta niiden yhteisvaikutus on tunnettu puutteellisesti.

”Elintapa- ja psykososiaalisten tekijöiden arviointi voisi edesauttaa riskiryhmien tunnistamisessa ja luoda mahdollisuuksia aikaisempaa yksilöllisempään tuki- ja liikuntaelinterveyden ja työelämään kiinnittymisen tukemiseen”, väittelijä summaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024