Ohjelmistoarkkitehtuurit autoteollisuuden järjestelmien ja pilvialustojen konvergenssissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Saalastinsali, Linnanmaa. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/65534025524

Väitöksen aihe

Ohjelmistoarkkitehtuurit autoteollisuuden järjestelmien ja pilvialustojen konvergenssissa

Väittelijä

Filosofian maisteri Ahmad Banijamali

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa (M3S)

Oppiaine

Ohjelmistotuotanto

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Christian Berger, Chalmersin teknillinen korkeakoulu

Kustos

Professori Markku Oivo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ohjelmistoarkkitehtuurisuunnitelmista, joissa autojen järjestelmät on yhdistetty pilvialustoille

Viime vuosina on herännyt kiinnostusta yhdistää autojärjestelmät pilvialustoihin. Tästä on syntynyt tarve refaktoroida järjestelmän arkkitehtuurit, jotka mahdollistavat jatkuvan ja kokonaisvaltaisen palveluntarjonnan sekä liitettävyyden yhdistettyjen verkkojen ja resurssien avulla. Arkkitehtuurien tulisi mahdollistaa ajoneuvojen toistuvat ohjelmistopäivitykset, monimutkaiset tietojenkäsittelyprosessit ja algoritmit sekä parantaa ajoneuvojen ohjelmistojen laatua.

Väitöskirjassa tutkitaan ja ehdotetaan ohjelmistoarkkitehtuuriratkaisuja, joilla pyritään parantamaan ohjelmistojen jatkuvaa toimittamista autoteollisuudessa ja samalla lieventämään ajoneuvojen dynaamisiin suorituskykyolosuhteisiin liittyviä laatuhuolia. Tätä tarkoitusta varten käytettiin kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien yhdistelmää aiemman kirjallisuuden yksityiskohtaiseen analysointiin, arkkitehtonisten mieltymysten keräämiseen alan asiantuntijoilta, arkkitehtonisten ratkaisujen suunnitteluun ja suunniteltujen ratkaisujen arviointiin kokeellisissa laboratorio-olosuhteissa.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että autojärjestelmien ja pilvialustojen yhdistettyjen ohjelmistoarkkitehtuurien tulisi vastata monenlaisiin laatuongelmiin erilaisten autoteollisuuden skenaarioiden toteuttamiseksi. Tulosten perusteella palvelujen saatavuus, luotettavuus ja skaalautuvuus ovat tärkeimpiä laatuominaisuuksia, joita ohjelmistoarkkitehtuureissa tulee käsitellä. Väitöskirjan tulokset esittävät, että mikropalvelut ovat täysin mahdollinen ratkaisu näihin laatuongelmiin sekä autoteollisuuden ohjelmistojen jatkuvaan toimitukseen liittyviin kasvaviin vaatimuksiin. Lisäksi mikropalvelut ovat suunnitteluvaihtoehto, jolla järjestelmäsuunnittelijat voidaan vakuuttaa luotettavista, itsenäisistä ohjelmistotoiminnoista ajoneuvojen dynaamisissa käyttöolosuhteissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024