Opettajien tiimiytyminen prosessuaalisena verkoston muuntumisena. Suomen ja Slovenian koulujen vertaileva tapaustutkimus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Opettajien tiimiytyminen prosessuaalisena verkoston muuntumisena. Suomen ja Slovenian koulujen vertaileva tapaustutkimus

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Branka Likon

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Johtaminen

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Elena Oikkonen, LUT-yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto

Kustos

Professori Vesa Puhakka, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Opettajien tiimiytyminen prosessuaalisena verkoston muuntumisena - Suomen ja Slovenian koulujen vertaileva tapaustutkimus

Tämä tutkimus koskee tarvetta saada perusteellinen käsitys siitä, miten opettajien ryhmäytyminen kehittyy ajan myötä.

Tutkimuksessa yhdistetään näkökulmat ryhmistä osallistujien dynaamisina keskuksina ja sosiaalisen verkoston lähestymistapa prosessuaaliseen tutkimukseen. Opettajien ryhmäytymistä pidetään opettajaryhmien muodostumisen, kehittämisen ja hajottamisen prosessina, jossa keskitytään opettajien välisten suhteiden muuttamiseen ja joka vaikuttaa koulun epävirallisiin opettajaverkostoihin.

Tutkimus on prosessuaalinen tutkimus sosiaalisten verkostojen ja ammatillisten oppimisyhteisöjen risteyksessä. Se keskittyy ryhmätyön sujuvuuteen ja prosessiin, joka seuraa prosessuaalis-relationaalisesta näkemyksestä esiin nousevasta todellisuudesta ja erkanee ryhmätyön tutkimuksen valtavirtaisista lähestymistavoista, jotka tutkivat muutosta opettajaryhmien työssä tai käsittelevät ryhmätyön implementointia.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä sekä empiiristä että teoreettista ymmärrystä kahden koulun opettajien ryhmäytymisprosessista ja eri tapahtumien välisistä yhteyksistä ja verrata muuttuvia muutosmalleja tapauskohtaisesti.

Tutkimuksen aineistona on yhden suomalaisen koulun ja yhden slovenialaisen koulun rehtorien ja opettajien haastattelut sekä rehtorin ja apulaisrehtorin havainnot, tutkijan kenttähavainnot ja koulun dokumentaatio. Vastoin vallitsevaa näkemystä opettajien ryhmäytymistä tarkastellaan ennalta suunniteltuna johtamistoimintana, jonka tarkoituksena on muuttaa koulurakennetta ja ryhmätyöskentelyä sekä muuttaa opetus- ja oppimisprosessia.

Tämä tutkimus lisää ymmärrystämme opettajien ryhmätyöskentelystä jatkuvana ja arvaamattomana prosessina, joka etenee useiden tapahtumien yhdistelmänä.

Empiirinen analyysi tunnisti opettajien ryhmäytymisprosessista viisi pääominaisuutta ottaen huomioon heidän evoluutionsa tapahtumien kautta sekä yhteyden alueellisiin ja ajallisiin tilanteisiin: vaikuttavien tekijöiden dynaaminen luonne, opettajien ryhmäytymisen luonne tapahtumien prosessina, kriittisten tapahtumien dynaamisuus, muutoksen moninaisuus sekä jatkuva muutosprosessi.

Tutkimus myötävaikuttaa opettajaryhmien ja johtamisen tutkimukseen kouluissa ja mahdollistaa ammatillisten oppimisyhteisöjen rakentamisen verkostoitumalla seuraamalla prosessuaalis-relationaalista näkemystä ja ottamalla huomioon menneet ja tulevat tapahtumat.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023