Pakastetun alkion siirto. Yksisikiöisistä raskauksista syntyneiden lasten pitkäaikainen kasvu ja terveys.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, Luentosali 4

Väitöksen aihe

Pakastetun alkion siirto. Yksisikiöisistä raskauksista syntyneiden lasten pitkäaikainen kasvu ja terveys.

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Anna Terho

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Naistentaudit ja synnytykset

Vastaväittäjä

Professori Inger Sundström Poromaa, Uppsalan yliopisto

Kustos

Professori Hannu Martikainen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Pakastetun alkion siirrosta syntyneiden lasten kasvu ja terveys

Tässä väitöskirjassa tutkittiin pakastetun alkion siirrosta alkunsa saaneiden yksöslasten sikiöaikaista sekä lapsuuden- ja nuoruudenaikaista kasvua sekä terveyttä suomalaisessa ja pohjoismaisessa rekisteriaineistossa sekä paikallisessa neuvolasta kerätyssä aineistossa.

Viime vuosina pakastetun alkion siirtojen määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Koeputkihedelmöityshoidossa alkioiden pakastaminen mahdollistaa elektiiviset yhden alkion siirrot, vähentäen monisikiöisiä raskauksia ja parantaen näin lasten syntymäterveyttä.

Väitöskirjatutkimuksessa todettiin, että pakastetun alkion siirrosta syntyneiden poikien syntymäpainot olivat merkitsevästi korkeammat raskausviikosta 33 alkaen ja tyttöjen viikosta 34 alkaen verrattuna tuorealkionsiirtolapsiin. Pakastetun alkion siirrosta syntyneiden lasten riski raskauden kestoon suhteutettuun suurikokoisuuteen oli lähes kaksinkertainen verrattuna tuorealkionsiirtolapsiin ja 1,3-kertainen verrattuna luonnollisesti alkunsa saaneisiin lapsiin.

Kasvueroja ei todettu viiteen ikävuoteen mennessä täysiaikaisina syntyneiden pakastetun alkion siirto-, tuorealkionsiirto- ja luonnollisesti alkunsa saaneiden lasten välillä. 7 ja 18 ikävuoden välillä tyttöjen osalta kasvueroja ei todettu painossa, pituudessa tai painoindeksissä. Pakastetun alkion siirrosta syntyneet pojat olivat pidempiä verrattuna luonnollisesti alkunsa saaneisiin poikiin, ja he olivat painavampia sekä heidän riskinsä ylipainoon oli koholla murrosiässä verrattuna tuorealkionsiirrosta syntyneisiin ja luonnollisesti alkunsa saaneisiin poikiin.

Verrattuna luonnollisesti alkunsa saaneisiin lapsiin, pakastetun alkion siirrosta syntyneillä lapsilla todettiin hieman suurentunut sairastavuus useissa diagnoosikategorioissa ja hieman suurentunut riski sairaalahoidon tarpeeseen. Verrattuna tuorealkionsiirtolapsiin eroja sairastavuudessa ei todettu.

Nämä tutkimustulokset tuovat lisätietoa alkion pakastuksen turvallisuudesta ja käyttökelpoisuudesta verrattuna tuorealkionsiirtoon. Löydös pakastetun alkion siirrosta syntyneiden poikien ylipainoriskistä antaa aihetta lisätutkimuksille tulevaisuudessa.
Viimeksi päivitetty: 28.3.2023