Pelipohjaiset oppimismenetelmät projektinhallinnan korkeakouluopetuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Tellus Backstage

Väitöksen aihe

Pelipohjaiset oppimismenetelmät projektinhallinnan korkeakouluopetuksessa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Elina Jääskä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalous

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Magnus Hellström, Åbo Akademi

Kustos

Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Opetukselliset pelit auttavat oppimaan projektinhallintaa

Projektimainen toiminta tavoitteiden ja tuloksen saavuttamiseksi on kasvussa organisaatioissa ja yrityksissä toiminnan suunnittelussa, organisoinnissa ja seurannassa. Tämän vuoksi sekä julkinen sektori että yritykset tarvitsevat henkilöstöä, jotka tuntevat ja osaavat soveltaa projektinhallinnan prosesseja, menetelmiä ja työkaluja. Koska monipuolisia projektiosaamisen taitoja tarvitaan laajalti ja osaajista on puutetta, täytyy projektinhallinnan koulutusta tarjota ja kehittää oppilaitoksissa ja koulutusta tarjoavissa yrityksissä.
Aikaisempien tutkimusten mukaan pelipohjaiset oppimismenetelmät tarjoavat mahdollisuuden oppia ja harjoitella taitoja virtuaalisessa ympäristössä, joka muistuttaa todenmukaista tilannetta työelämässä. Tässä väitöstyössä tutkittiin pelipohjaisten oppimismenetelmien soveltuvuutta projektinhallinnan tietojen ja taitojen opettamiseen ja oppimiseen. Tutkimuksen mukaan projektijohtamisen taitojen harjoittelu riskittömässä ja opittavia asioita simuloivassa oppimistilanteessa soveltui muun muassa päätöksenteon, ongelmanratkaisun ja riskien hallinnan taitojen oppimiseen. Opetuksellisten pelien käyttö lisäsi opiskelijoiden kiinnostusta opittavaa asiaa kohtaan, haastoi, aktivoi ja motivoi opiskelijoita ja opettajia.
Pelipohjaisen oppimisen menetelmän haasteita voivat olla kuormittavuus, mahdolliset tekniset ongelmat ja pedagoginen sopivuus opetuskokonaisuuteen. Tämän vuoksi oppimismenetelmien menestyksekäs käyttö edellyttää, että peli on teknisesti toimiva, pelin merkitys opetustavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan huolella ja sisällytetään peli osaksi oppimispakettia, jossa on mukana tarvittavat lisämateriaalit opettajille ja opiskelijoille.
Väitöstutkimuksessa selvitettiin sekä opettajien että opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia pelipohjaisista oppimismenetelmistä. Haastattelu- ja kyselytutkimuksilla kartoitettiin opetuksellisten pelien käyttöön liittyviä hyötyjä ja haasteita sekä selvitettiin pelien käytön vaikutusta motivaatioon ja projektinhallinnan ilmiöiden oppimiseen.
Väitöstutkimuksen tulokset lisäävät tietämystä pelipohjaisen oppimismenetelmän käytöstä projektinhallinnan opetuksessa ja oppimisessa. Väitöstutkimus sisältää havaintoja, näkökohtia ja neuvoja, joita voi hyödyntää pelipohjaisten oppimismenetelmien käytössä.
Viimeksi päivitetty: 15.5.2023