Perinnöllinen rintasyöpäalttius
- AATF, MRG15, PALB2 ja kolme Fanconin anemian geeniä tutkimuksen kohteena

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 4

Väitöksen aihe

Perinnöllinen rintasyöpäalttius
- AATF, MRG15, PALB2 ja kolme Fanconin anemian geeniä tutkimuksen kohteena

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Maria Haanpää

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, perinnöllisyyslääketiede sekä diagnostiikan laitos, kliininen kemia, perinnöllisyyslääketiede

Oppiaine

Perinnöllisyyslääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Annika Auranen, TYKS

Kustos

Professori Robert Winqvist, Oulun yliopisto, Biocenter Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Perinnöllisen rintasyöpäpotilaan geenitutkimuksia tulisi laajentaa

Tunnettujen ja nykyisin käytössä olevien rintasyöpäalttiusgeenien tutkimisen jälkeen, mikäli tulokset ovat jääneet negatiiviseksi, tulisi potilaille tarjota PALB2 geenivirheen tutkimusmahdollisuutta paljastaa tuore väitöstutkimus. Suomessa kohtalaisen yleisesti esiintyvän PALB2 geenin mutaation, c.1592delT, tiedetään nostavan kantajahenkilön rintasyöpäriskin jopa kuusinkertaiseksi. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että BRCA1- ja BRCA2-mutaationegatiivisilla korkean riskin potilailla PALB2 geenivirhettä esiintyi jopa 4,8% tutkituista. Näin ollen, kun suvun geenivirhe löytyy, pystytään terveille lähisukulaisille tarjoamaan ennustavaa geenitestausta ja siten tarvittavaa seurantaa.

Uusien rintasyövälle altistavien tekijöiden tunnistaminen ja jo tunnistettujen alttiusgeenien sisällyttäminen kliiniseen tutkimusprotokollaan on erittäin tärkeää, koska rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Siihen sairastuu joka 8. nainen jossakin elämänsä vaiheessa. Uusien rintasyöpätapausten määrä on hieman alle 5000 vuosittain ja on havaittu että rintasyöpätapaukset lisääntyvät sekä absoluuttisesti että suhteellisesti koko ajan. Osa rintasyöpätapauksista aiheutuu perinnöllisestä alttiudesta sairauteen. Perinnöllisen rintasyöpäalttiuden taustalla on useita geenejä, mutta parhaiten niistä tunnetaan BRCA1 ja BRCA2 geenit. Nämä kaikki tunnetut geenit selittävät kuitenkin vain noin yhden kolmanneksen perinnöllisistä tapauksista ja osassa suvuista on kyse vielä toistaiseksi tuntemattomasta perintötekijän virheestä.

Väitöstutkimuksen tavoitteena on ollut laajentaa käsitystä perinnöllisen rintasyövän taustasyistä, löytää uusia rintasyövälle altistavia geenivirheitä sekä siirtää löydettyjä alttiusgeenejä suoraan kliiniseen työhön. PALB2 geenin lisäksi tutkimuksen kohteena olivat tietyt Fanconin anemian geenit, sekä AATF ja MRG15 geenit.

Fanconin anemia on hyvin harvinainen oireyhtymä, joka periytyy peittyvästi eli resessiivisesti. Tiettyjen Fanconin anemiaa aiheuttavien geenien tiedetään liittyvän myös rintasyöpäalttiuteen, mikäli geenivirhe todetaan heterotsygoottisena eli ainoastaan toisessa geenikopiossa. Väitöstutkimuksessa tutkittiin kaikkien Suomen tiedossa olevien Fanconin anemia potilaiden mutaatiot sekä verrattiin näiden mutaatioiden esiintymistä rinta- ja eturauhassyöpäpotilailla. Tutkimustulosten mukaan nämä geenivirheet eivät kuitenkaan altistaneet tutkituille syöville. Myöskään kandidaattigeenit AATF tai MRG15 eivät väitöskirjatutkimuksen mukaan liittyneet perinnölliseen rintasyöpäalttiuteen.

Kokonaisuudessaan väitöstutkimus antaa arvokasta uutta tietoa ja laajentaa ymmärrystä rintasyövälle altistavista geenivirheistä. Pyrkimällä parempaan ymmärrykseen, pystytään paremmin myös auttamaan potilaita, niin diagnostiikassa, hoidossa kuin rintasyövän ennaltaehkäisyssä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024