Persuasiiviset käyttökokemukset käyttäytymisen muutosta tukevissa järjestelmissä. Pullonkaulojen välttely vaikuttavan teknologian toteuttamisessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L2, Linnanmaa, https://oulu.zoom.us/j/63609950529

Väitöksen aihe

Persuasiiviset käyttökokemukset käyttäytymisen muutosta tukevissa järjestelmissä. Pullonkaulojen välttely vaikuttavan teknologian toteuttamisessa

Väittelijä

Filosofian tohtori Piiastiina Tikka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Anna Spagnolli, Padovan yliopisto

Kustos

Professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Käyttäytymisen muutosta tukemassa: pullonkaulojen välttely käyttäytymisen muutosta tukevien järjestelmien toteuttamisessa

Käyttäytymisen muutoksen tukijärjestelmillä voidaan avustaa oman käyttäytymisen muuttamista useilla arkielämän osa-alueilla aina terveyskäyttäytymisestä ekologisempiin elämäntapoihin. Alan tutkimus ja tuotekehitys hyödyntävät käyttäytymistieteitä, käyttäjäkokemustutkimusta sekä käyttöliittymäsuunnittelun menetelmiä, mutta silti käyttäjät usein luopuvat tällaisten tietojärjestelmien käytöstä kovin nopeasti. Myös järjestelmien toimivuudessa on vielä parantamisen varaa.

Väitöskirja koostuu viidestä tutkimuksesta, joissa tunnistetaan ja pyritään selittämään käyttäytymisen muutoksen tukijärjestelmien pullonkauloja ja ongelmakohtia. Työssä käsitellään sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä tekijöitä, käyttäjäkohtaisia tekijöitä ja järjestelmätekijöitä sekä sitä miten nämä vaikuttavat käyttäytymisen muutosta tukevaan käyttäjäkokemukseen.

Tutkimuksissa on käytetty sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Tavoitteena on löytää sellaisia tärkeitä järjestelmäsuunnittelun piirteitä, joiden avulla tietojärjestelmien vaikuttavuutta sekä käyttäjäkokemusta voidaan parantaa. Löydökset lisäävät sekä vaikuttavan teknologian tutkimuksen ja suunnittelun erikoisosaamista että laajemman yleisön ymmärrystä aiheesta. Keskeiset löydökset liittyvät a) siihen, miten käyttötilanne ja sosiaaliset roolit voivat vaikuttaa yksilöiden tiedon käsittelyyn, b) minäkuvan rooliin vaikuttavien viestien käsittelyssä ja siihen, miten vaikuttavat järjestelmät ovat mukana yksilön minäkuvan rakentumisessa ja ylläpidossa, c) miten yksilön tiedonkäsittelyn tyylit näkyvät vaikuttavien viestien vastaanottamisessa ja miten vaikuttavan viestin välitysstrategia voi vaikuttaa viestin vastaanottamisen sujuvuuteen, sekä d) millaisessa asemassa tietojärjestelmät ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu ovat silloin kun pyritään mahdollisimman sujuvaan vaikuttavan viestin välitykseen.

Kokonaisuutena väitöskirja tarjoaa empiirisesti tutkitun kuvan siitä, millaisia pullonkauloja häiriötekijät ja käyttökokemuksen puutteellinen suunnittelu ja toteutus voivat saada aikaan vaikuttavan viestin välityksessä. Tutkimukset osoittavat myös yksilön minäkuvan hyödyntämisen ja minäkuvan rakentumisen tukemisen potentiaalin silloin kun pyritään henkilökohtaisen merkityksellisyyden parempaan hyödyntämiseen ja etsitään keinoja sujuvoittaa vaikuttavan viestin vastaanottamista.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024