Pientalon rakentamisen johtaminen, toteutus ja ohjeistus. Rakentamisen ohjeistus Suomen maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen ja Suomen rakentamismääräysten mukaan

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Arkkitehtuurin tiedekunnan Apaja-sali, Aleksanterinkatu 6

Väitöksen aihe

Pientalon rakentamisen johtaminen, toteutus ja ohjeistus. Rakentamisen ohjeistus Suomen maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen ja Suomen rakentamismääräysten mukaan

Väittelijä

Tekniikan lisensiaatti Erkki Salomäki

Oppiaine

Arkkitehtuuri, rakennusoppi

Vastaväittäjä

Tekniikan tohtori Matti Valta, -

Toinen vastaväittäjä

Professori Kari Salonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Jouni Koiso-Kanttila, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Pientalojen rakennuskohteisiin on nimettävä monta vastuullista henkilöä, mutta kukaan heistä ei vastaa rakentamisen kokonaisuudesta

Väitöstutkimuksessa todettiin, että pientaloa rakentamaan ryhtyvän on toteuttamista varten esitettävä viranomaisille useita vastuullisia henkilöitä. Kukaan heistä ei kuitenkaan ole rakentamisesta kokonaisvastuussa. Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan lisäksi rakentaja tarvitsee jopa kymmenen henkilöä vastaamaan rakennuskohteen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Tutkimuksen tuloksena on päädytty esittämään, että pientalon rakentajan tulisi hankkia palvelukseensa yksi henkilö, joka huolehtii hänen puolestaan toteutuksen kokonaisuudesta. Tätä henkilöä nimitetään tutkimuksessa rakennushankkeen johtajaksi.

Rakennushankkeen johtajalla tulisi olla vastaava pätevyys kuin pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtäviin nimettävillä. Tehtävän voisi hoitaa pientalon rakentaja itsekin, jos hänellä olisi siihen riittävä osaaminen. Rakennushankkeen johtaja voisi toimia myös pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana viranomaisen niin hyväksyessä. Hänen tulisi kuitenkin olla henkilökohtaisesti suorassa sopimussuhteessa pientalon rakentajan kanssa.

Pientalojen rakentamisen johtaminen ja sitä koskeva ohjeistus otettiin tutkittavaksi, kun todettiin käytännössä olevan ongelmia pientalon rakentajien ja rakentamista toteuttavien henkilöiden yhteistoiminnassa sekä rakennusten valmiiksi tekemisessä. Lähdeaineiston perusteella oli todettavissa, että noin 70 % pientalon rakentajista on täysin tai lähes täysin kokemattomia rakentajia. Heille jää kuitenkin suurin vastuu rakennushankkeen toteutuksesta. Vuosien 2001 ja 2011 välisenä aikana olleen tilanteen selvittämiseksi haettiin vastauksia pientalojen rakentamisen ja johtamisen todellisuudesta sekä laajuudesta. Samalla etsittiin vastauksia miten pientalorakentamisen johtamista ja ohjeistusta tulisi muuttaa.

Selvitystä varten laadittiin rakennustöiden valvojille ja toteuttajille lähetetyt kysymykset. Niiden avulla selvitettiin vastaajien näkemykset ja kokemukset vuosien 2001 ja 2011 välisenä aikana vallinneesta tilanteesta. Kyselyllä selvitettiin rakennushankkeen osapuolten koulutustarvetta, rakentamisen johtamista sekä toteutusten laatua ja huomautusten syitä. Samalla selvitettiin vastausten alueellista kattavuutta ja rakentamisen määriä. Saatujen tulosten perusteella laadittiin rakennustyön johtamista, töiden loppuun saattamisen varmistamista ja rakennustöiden valvontaa koskevat esitykset.

Tutkimus kattoi noin 38 % Suomen kunnista, vastaten noin 26 % vuosittain rakennetuista pientaloista. Tutkimuksen tulosten perusteella päätettiin esittää pientalorakentajan avuksi rakennushankkeen johtajaa. Samalla todettiin, että rakennusten sähkötyöt tulisi ottaa osaksi rakennustyön valvontaa. Lisäksi tutkimuksen tuloksena on todettavissa, että rakennustyön tarkastusasiakirjat tulisi saada valtakunnallisesti yhtenäisiksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024