Piilotiedon tulkinta ihmisen kasvoista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie auditorium (101A), Aapistie 5 A

Väitöksen aihe

Piilotiedon tulkinta ihmisen kasvoista

Väittelijä

M.Sc Xiaobai Li

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Computer Science and Engineering

Oppiaine

Computer vision

Vastaväittäjä

Professor Karen Eguiazarian, Tampere University of Technology

Kustos

Associate Professor Guoying Zhao, University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Piilotiedon tulkinta ihmisen kasvoista.

Kasvot ovat monipuolinen informaatiolähde ja keskeinen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Pystymme päättelemään paljon yhdestäkin kasvokuvasta, mutta kasvoissa on paljon tietoa, jota ei pysty irrottamaan ilman erityiskeinoja.

Tässä työssä analysoidaan konenäöllä ihmiselle vaikeasti havaittavaa tietoa: mikroilmeitä ja sydämen sykettä. Tahdosta riippumattomat mikroilmeet paljastavat tunteita, joita ihmiset pyrkivät piilottamaan. Mikroilmeiden havaitseminen on vaikeaa niiden nopeuden ja pienuuden vuoksi, joten automaattinen analyysi voi johtaa uusiin merkittäviin sovelluksiin.

Tämä työ tarkastelee mikroilmetutkimuksen edistysaskeleita ja sisältää neljä uutta tulosta. 1) Spontaanien mikroilmeiden tietokanta (Spontaneous MIcroexpression Corpus, SMIC). Spontaanien mikroilmeiden aiheuttaminen datan saamiseksi on oma haasteensa. SMIC:n keräämisessä ja mikroilmeiden annotoinnissa käytetty menettely on kuvattu myöhemmän datan keruun ohjeistukseksi. 2) Aiempia mikroilmeiden tunnistusmenetelmiä paremmaksi kahden testitietokannan avulla todennettu ratkaisu, joka käyttää kolmea eri piirrettä ja videon suurennusta. 3) Piirre-eroanalyysiin perustuva mikroilmeiden havaitsemismenetelmä, joka havaitsee ne pitkistä realistisista videoista. 4) Automaattinen analyysijärjestelmä (Micro-Expression Spotting and Recognition, MESR), jossa mikroilmeet havaitaan ja tunnistetaan. Sydämen syke on tärkeä terveyden ja tunteiden indikoija. Perinteiset sykkeenmittausmenetelmät vaativat ihokontaktia eivätkä siten toimii etäältä.

Tässä työssä esitetään sykkeen videolta pienistä värimuutoksista mittaava menetelmä, joka sietää valaistusmuutoksia ja sallii pään liikkeet. Menetelmä on monikäyttöinen, ja sen sovelluksena kuvataan todellisten kasvojen varmentaminen sykemittauksella.

Tulokset osoittavat sykepiirteiden toimivan perinteisiä tekstuuripiirteitä paremmin uudenlaisia naamarihuijauksia vastaan. Syketietoa voidaan myös käyttää osana sarjatyyppisissä ratkaisuissa havaitsemaan useanlaisia huijausyrityksiä. Työn yhteenveto keskittyy suunnitelmiin parantaa mikroilmeiden ja sydämen sykkeen analyysimenetelmiä nykyisen tutkimuksen rajoitteiden pohjalta. Tavoitteena on yhdistää mikroilmeiden ja sydämen sykkeen analyysit, sekä mahdollisesti muuta kasvoista saatavaa tietoa, multimodaaliseksi affektiivisen tilan määrittäväksi ratkaisuksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024