Pohjoisten virtavesien pohjaeläinyhteisöjen taksonominen ja toiminnallinen rakenne

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Wetteri-sali (IT115)

Väitöksen aihe

Pohjoisten virtavesien pohjaeläinyhteisöjen taksonominen ja toiminnallinen rakenne

Väittelijä

Filosofian maisteri Katri Tolonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Eläinekologia

Vastaväittäjä

Dosentti Leonard Sandin, Swedish University of Agricultural Sciences, Ruotsi

Kustos

Professori Jaakko Erkinaro, Luonnonvarakeskus

Lisää tapahtuma kalenteriin

Pohjoisten virtavesien pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus rakentuu vaihtelevien ympäristötekijöiden ohjaamana

Pohjaeläimet ovat tärkeä osa virtavesien toimintaa. Ne ovat osa virtavesien ravintoketjua ja niillä on tärkeä rooli virtavesien perustuotannossa sekä ravinteidenkierrossa. Siten pohjaeläinyhteisöjen synnyn ja toiminnan taustalla vaikuttavien ympäristötekijöiden tunnistamisella ja suojelulla on kauaskantoisia vaikutuksia koko virtavesiekosysteemien hyvinvointiin. Pohjaeläimet ovat myös yksi tärkeimmistä vesistöjen biomonitoroinnissa käytetyistä eliöryhmistä, mutta niiden toiminnalliseen rakenteeseen pohjautuvaa tietoa on pohjoisista, luonnontilaisista virtavesistä ollut aiemmin verraten vähän saatavilla. Tiedon kerääminen nyt onkin ollut merkityksellistä, sillä pohjoiset alueet ovat erityisen herkkiä ympäristössä tapahtuville muutoksille ja esimerkiksi etenevän ilmastonmuutoksen vaikutuksia on pohjoisissa ekosysteemeissä jo havaittu.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin pohjoisten, luonnontilaisten virtavesien pohjaeläinyhteisöjen taksonomiseen ja erityisesti toiminnalliseen rakenteeseen keskeisesti vaikuttavia ympäristötekijöitä. Tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä siitä, miten pohjaeläinyhteisöjen taksonomisten ja toiminnallisten rakenteiden taustalla voivat vaikuttaa erilaiset ympäristössä toimivat prosessit. Ympäristön spatiaaliset ja lajien leviämiseen liittyvät tekijät näyttäisivät vaikuttavan voimakkaammin taksonomisesti luokiteltujen yhteisöjen vaihteluun, kun taas toiminnallisesti luokitellut yhteisöt vaikuttaisivat rakentuneen enemmän paikallisten ympäristöolosuhteiden mukaisesti. Kokonaisuudessaan pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuus näyttäisi kuitenkin rakentuneen vaihtelevien ympäristöolosuhteiden ohjaamana.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, miten sekä taksonomisesti että toiminnallisesti luokiteltujen yhteisöjen käyttäminen rinnakkain yhteisöekologisissa tutkimuksissa voi auttaa selventämään yhteisöjen synnyn taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tuloksilla on merkitystä virtavesiyhteisöjen suojelun kannalta, sillä yhteisöjen monimuotoisuuden taustalla vaikuttavien ympäristötekijöiden tunnistaminen auttaa suojelemaan yhteisöjen kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Tuloksien mukaan mahdolliset suojelutoimenpiteet tulisi virtavesissä kohdistaa kattamaan ympäristöolosuhteita laajasti, jotta ympäristön mukaan vaihtelevat yhteisöt tulisivat parhaalla mahdollisella tavalla katetuiksi.

Väitöstutkimus on tehty Suomen ympäristökeskuksessa Oulussa.

Väitöskirja
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024