Potilaan informointi ionisoivalle säteilylle altistavien kuvantamistutkimusten yhteydessä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lääketieteellinen tiedekunta, Luentosali F202 (Aapistie 5 B). Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/6633901368

Väitöksen aihe

Potilaan informointi ionisoivalle säteilylle altistavien kuvantamistutkimusten yhteydessä

Väittelijä

TtM Leila Ukkola

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Potilaan informointi säteilylle altistavien kuvantamistutkimusten yhteydessä

Kuvantamiseen liittyvää ionisoivan säteilyn käyttöä ja siitä potilaille informointia ohjaavat kansainväliset ja kansalliset lait, säädökset ja suositukset. Potilaan tutkimukseen lähettävä lääkäri ja tutkimuksesta vastaava lääkäri vastaavat säteilylle altistavan tutkimuksen oikeutuksesta. Oikeutusta arvioidessaan he pohtivat tutkimuksesta saatavaa hyötyä suhteessa mahdolliseen haittaan. Arviointi tehdään aina ennen tutkimusta. Röntgenhoitaja voidaan myös valtuuttaa toteuttamaan oikeutusarviointia. Myös potilas ja hänen huoltajansa tulee ottaa mukaan oikeutusarviointiin - heitä tulee informoida suunnitellun säteilytutkimuksen hyödystä ja mahdollisesta pienestä haitasta ymmärrettävästi, minkä jälkeen he voivat hyväksyä tutkimuksen tai kieltäytyä siitä.

Väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin aikuispotilaiden ja lasten huoltajien informointia ionisoivalle säteilylle altistavien kuvantamistutkimusten yhteydessä sekä heidän toiveitaan informoinnista. Lisäksi tutkittiin röntgenhoitajien toimintaa säteilyannosten ja -riskien informoinnissa ja mahdollisia informointiin liittyviä esteitä.

Tutkimuksessa havaittiin, että erilaisiin säteilytutkimuksiin tulevat aikuispotilaat ja huoltajat, joiden lapset tulivat tavanomaiseen röntgentutkimukseen, eivät saaneet riittävästi informaatiota. Informointi oli vähäistä etenkin säteilyannoksista ja -riskeistä sekä vaihtoehtoisista tutkimuksista. Tutkittavat saivat informaatiota useammin säteilytutkimuksen tarkoituksesta. Aikuispotilaat ja lasten huoltajat toivoivat saavansa monipuolista informaatiota tutkimuksesta etenkin lähettävältä lääkäriltä ja röntgenhoitajalta. Lisäksi toivottiin tietoa kirjallisesti. Informaatiota toivottiin erityisesti tutkimuksen tarkoituksesta sekä säteilyannoksesta ja -riskeistä. Röntgenhoitajista vain harvat informoivat potilaita säteilyannoksista ja -riskeistä, koska he olettivat aiheuttavansa potilaille turhaa pelkoa tai eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi. He olettivat myös lähettävän lääkärin jo kertoneen asiasta.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää säteilytutkimuksien informoinnin kehittämisessä. Tavoitteena on edelleen kehittää lain ja suositusten edellyttämä potilaiden informoinnin toimintamalli Oulun yliopistolliseen sairaalaan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024