Potilaan osallisuus, sitoutuminen ja aktivaatio omahoitoon aikuisilla monisairailla perusterveydenhuollon potilailla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Markku Larmas auditorio (H1091)

Väitöksen aihe

Potilaan osallisuus, sitoutuminen ja aktivaatio omahoitoon aikuisilla monisairailla perusterveydenhuollon potilailla

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Leila Paukkonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Dosentti Lauri Kuosmanen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Dosentti Pirjo Kaakinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Potilaan osallisuus, sitoutuminen ja aktivaatio ovat keskiössä monisairaan potilaan hoidossa

Monisairaalla potilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on vähintään kaksi kroonista sairautta. Kyseessä on kasvava, heterogeeninen potilasryhmä, jolle on tyypillistä hoidon hajaantuminen useille tahoille. Tämä johtaa usein hoidon pirstaloitumiseen. Hoidossa keskeistä on potilaan kyky hallita omahoitoaan, mikä edellyttää sairauksien vaatimusten yhteensovittamista arjessa.

Monisairastavuus on globaali kansanterveyden haaste ja terveystutkimuksen prioriteetti. Laadukkaasta hoidosta on kuitenkin vielä vähän tutkimustietoa. Sote-uudistus lisää aiheen ajankohtaisuutta, sillä hyvinvointialueiden on kehitettävä terveyspalvelujaan. Potilaan näkökulman huomioiminen on keskeistä palveluiden kehittämisessä.

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja selittää potilaiden osallisuutta, sitoutumista ja aktivaatiota – eli tietoa, taitoa ja itseluottamusta – omahoitoon monisairaiden perusterveydenhuollon potilaiden keskuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös analysoida näiden tekijöiden keskinäisiä yhteyksiä ja niiden suhdetta potilasta koskeviin tekijöihin, sekä tuottaa ilmiötä kuvaava malli. Potilaiden osallisuutta, hoitoon sitoutumista ja aktivaatiota omahoitoon tarkasteltiin käyttäen potilailta kerättyä kyselylomakeaineistoa.

Tulosten mukaan potilaat pitivät osallisuutta hoidossaan tärkeänä, mutta näkemykset sen toteutumisesta terveydenhuollon kohtaamisissa olivat vaihtelevia. Useimmat potilaat olivat sitoutuneet hoito-ohjelmien mukaiseen hoitoonsa, mutta terveellisten elämäntapojen noudattaminen oli usein riittämätöntä. Hoitoon sitoutumista selittäviä tekijöitä olivat energisyys ja tahdonvoima, motivaatio, hoidon tulokset, normaaliuden tunne, komplikaatioiden ja lisäsairauksien pelko, sekä tuki hoitajilta, lääkäreiltä ja läheisiltä. Potilaista lähes puolella oli alhainen aktivaatio, ja he myös sitoutuivat huonommin moniin omahoidon osa-alueisiin. Heillä oli myös huonommat käsitykset omahoidosta, osallisuudesta sekä alhaisempi terveyteen liittyvä elämänlaatu. Potilaan osallisuus, sitoutuminen ja aktivaatio olivat positiivisessa yhteydessä toisiinsa, ja lisäksi ne olivat yhteydessä lukuisiin potilaaseen liittyviin tekijöihin. Koettu terveys ja yksinäisyyden kokemukset osoittautuivat keskeisiksi.

Monisairaan potilaan omahoito on tulosten mukaan kehittyvä, kompleksinen prosessi, jossa potilaan osallisuus, sitoutuminen ja aktivaatio ovat keskiössä. Tulokset korostavat potilaan oman roolin sekä potilaan ja ammattilaisen välisen yhteistyön ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan merkitystä hoidossa.
Viimeksi päivitetty: 22.11.2023