Purennalliset piirteet, purentaelimistön toimintahäiriöt ja suunterveyteen liittyvä elämänlaatu Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali F202

Väitöksen aihe

Purennalliset piirteet, purentaelimistön toimintahäiriöt ja suunterveyteen liittyvä elämänlaatu Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966.

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Elisa Tervahauta

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Professori Ambrosina Michelotti, Napolin yliopisto Federico II, Italia

Kustos

Emeritus Professori Pertti Pirttiniemi, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Purenta, purentaelimistön toimintahäiriöt ja suunterveyteen liittyvä elämänlaatu suomalaisessa aikuisväestössä.

Purentavirheet ovat joukko erilaisia poikkeamia normaalista purennasta. Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) taas pitää sisällään leukanivelten, puremalihasten, ja niihin liittyvien kudosten kiputilat sekä toimintahäiriöt. Purentavirheitä ja TMD:tä esiintyy nykyväestössä runsaasti, joten näiden ongelmien hoidosta aiheutuu myös yhteiskunnalle mittavia kustannuksia. Purentavirheiden ja TMD:n on lisäksi todettu vaikuttavan heikentävästi yksilön suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun, eli fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Yhteys purentavirheiden ja TMD:n välillä on kuitenkin edelleen kiistanalainen.

Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia purennallisia piirteitä, niiden yhteyttä hammaskaarten leveyksiin ja TMD:hen ja edelleen TMD:n yhteyttä yksilön kokemiin haittoihin. Tutkimusjoukko, 1964 henkilöä, oli osa Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966- tutkimukseen osallistuneista vapaaehtoisista. 46-vuotisseurantatutkimuksessa suoritettiin suun kliininen tutkimus sekä otettiin 3D-hampaistomallit, joista määritettiin purennallisia piirteitä. Osallistujat täyttivät myös standardoidut kyselykaavakkeet sisältäen TMD:tä ja suunterveyteen liittyvää elämälaatua sisältävät kysymykset.

Tutkimuksessa todettiin purentavirheiden esiintyvän yleisimmin ylähammaskaaren ollessa kapea sekä yhdessä toisten purentavirheiden kanssa. Lisäksi sagittaalisilla purentavirheillä oli yhteys TMD:hen: kulmahammasalueen poikkeavuudet olivat yhteydessä kipuun liittyvään TMD:hen, kun taas distaalipurennalla oli heikko yhteys nivelperäisen TMD:n kanssa. Varsinkin kipuun liittyvä TMD oli yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun ja erityisesti psykososiaaliseen haittaan yhteyden ollessa vahvempi naisilla kuin miehillä.

Tutkimusaineisto on poikkeuksellisen laaja, joten tulokset voidaan yleistää vastaamaan pohjoissuomalaista keski-ikäistä aikuisväestöä. Tämän tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään potilasvalintakriteereitä, joiden avulla erityisesti julkisen hammashoidon laatua ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa. Tasapuolinen priorisointi vaatii tietoa siitä, minkä tyyppiset purentaan tai TMD:hen liittyvät ongelmat aiheuttavat todennäköisimmin yksilölle haittaa. Näin resurssit voidaan kohdentaa hoidosta eniten hyötyville. Tutkimuksen tulokset korostavat lisäksi yksilöllisen hoidon suunnittelun tärkeyttä.
Viimeksi päivitetty: 8.1.2024