Purennan piirteet Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:ssa –pitkittäistutkimus.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali 337B/338B, Kieppi 3 kerros, Aapistie 5A, Oulu. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/66787483294?pwd=Z01hTGV4VjM3SGxmdmZnT3ZvdWlOQT09

Väitöksen aihe

Purennan piirteet Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:ssa –pitkittäistutkimus.

Väittelijä

HLL Heikki Kiviahde

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Jari Ahlberg, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Pertti Pirttiniemi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Purennan piirteet Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:ssa

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) käsittävät joukon subjektiivisia ja kliinisesti havaittavia puremalihaksiin, leukaniveliin ja niiden ympärillä oleviin rakenteisiin liittyviä ongelmia.TMD:n etiologia on monisyinen, ja TMD:n ja purennan välinen yhteys on edelleen kiistanalainen.

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia TMD:n esiintyvyyttä suomalaisessa aikuisväestössä sekä rekisteröidä purennassa tapahtuvia muutoksia 12 vuoden seurannassa. Tutkimusaineisto on osa Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:n aineistoa. Aineisto koostuu kyselytutkimuksesta sekä 31 ja 46 vuoden iässä tehdyistä kliinisistä tutkimuksista.

TMD-löydösten esiintyvyys NFBC 1966-tutkittavilla oli 34,2 %, ja naisilla oli kliinisiä oireita useammin kuin miehillä. Tulokset osoittivat hyvän vastaavuuden manuaalisten ja digitaalisten menetelmien välillä sekä digitaalisessa menetelmässä erinomaisen korrelaation tutkijoiden välillä. Kasvokipuryhmässä purennassa todettava poikkeama sekä horisontaalinen ylipurenta olivat 12 vuoden seurannassa lisääntyneet, ja keskiviivan ja vasemman sivualueen hampaiden epäsuhdat olivat vähentyneet. Kontrolliaineistolla todettiin ylähammaskaaren etuosan ja vasemman puolen kulmahampaiden purentasuhteiden parantuneen ja keskiviivan poikkeaman vähentyneen. Purennan piirteiden todettiin muuttuvan aikuisiässä Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksessa sekä kasvokipu- että kontrolliryhmässä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024