Raiteilta suistunut utopia. Modernin projekti Rosa Liksomin retrospektiossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Keckmaninsali (HU106)

Väitöksen aihe

Raiteilta suistunut utopia. Modernin projekti Rosa Liksomin retrospektiossa

Väittelijä

Filosofian maisteri Kasimir Sandbacka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Kirjallisuus

Vastaväittäjä

Professori Mika Hallila, Varsovan yliopisto, Puola

Kustos

Professori Sanna Karkulehto, Jyväskylän yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Rosa Liksom tarkastelee 1900-luvun aatteita kriittisesti

Väitöstyössä on tutkittu, kuinka 1900-luvun edistysuskoa ja moderneja ideologioita tarkastellaan kirjailija Rosa Liksomin teoksissa ja taitelijakuvassa. Tutkimus osoittaa, että viime vuosisadan keskeisiin poliittisiin aatesuuntiin – fasismiin, kommunismiin ja kapitalismiin – suhtaudutaan Liksomin teoksissa kriittisesti. Aatteet lupasivat kukin omanlaisensa ihanneyhteiskunnan mutta aiheuttivat paljon kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Samalla teoksissa jäädään kuitenkin kaipaamaan valistusajasta periytyvää edistysuskoa eli luottamusta siihen, että pystymme järkemme ja valintojemme avulla kehittämään yhteiskuntaa yhä paremmaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan myös Liksomin julkisuuskuvaa ja sen muuttumista hänen romaaninsa Hytti nro 6:n Finlandia-ehdokkuuden myötä. Muutoksessa on havaittavissa ammatillista itsearviointia: julkisuuskuva kytkeytyy modernin edistysuskon tarkasteluun ilmentämällä eettisten ihanteiden ja taloudellisten reunaehtojen välistä ristiriitaa. Liksomia on tutkittu varsinkin kansallisessa ja paikallisessa viitekehyksessä mutta hänen teostensa eurooppalaista ja läntistä kulttuuri- ja aatehistoriaa tarkasteleva juonne on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimus monipuolistaa kuvaa Liksomista ja hänen teoksistaan. Se tuo esille Liksomin poliittis-eettisen puolen, joka on erittäin ajankohtainen aikana, jona Euroopan tulevaisuus ja länsimaisen demokratian ihanteet ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024