Rakennustyön työturvallisuuden johtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen: Näkökulmia suuresta infrastruktuuriallianssista

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopiston kampus, sali L2

Väitöksen aihe

Rakennustyön työturvallisuuden johtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen: Näkökulmia suuresta infrastruktuuriallianssista

Väittelijä

Tradenomi YAMK Marko Salomäki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Tuotantotalouden laitos

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastaväittäjä

Professori Jouni Kivistö-Rahnasto, Tampereen yliopisto

Kustos

Dosentti Arto Reiman, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Rakennustyön työturvallisuuden johtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen: Näkökulmia suuresta infrastruktuuriallianssista

Allianssimuotoinen rakentaminen on kasvava projektien toteutustapa, mutta työturvallisuutta ja -terveyttä allianssiympäristössä on tutkittu vain vähän. Allianssit ovat tyypillisesti monimutkaisia suurhankkeita, joissa on useita osapuolia ja työhön liittyviä riski- ja vaaratekijöitä. Ilman asianmukaisia työturvallisuuden ja -terveyden johtamistoimia, vaarantuvat sekä projektin turvallisuus että sen turvallisuuskulttuuri.

Väitöstutkimus keskittyy työturvallisuuden ja -terveyden johtamiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittymiseen allianssimuotoisessa rakentamisessa. Tavoitteena oli tuottaa tulevissa allianssiprojekteissa hyödynnettävää tietoa työturvallisuuden ja -terveyden parantamiseen ja terveemmän turvallisuuskulttuurin kehittämiseen näissä tilapäisissä ja dynaamisissa, jatkuvasti muuntuvissa organisaatioissa. Tutkimusaineisto kerättiin Raide-Jokeri allianssista, jossa rakennettiin 25 kilometriä pitkä pikaraitiotie läpi pääkaupunkiseudun Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen.

Väitöskirja on monimenetelmätutkimus, jossa hyödynnettiin määrällisiä ja laadullisia tutkimusaineistoja sekä data-analyysiä toisiaan tukien. Syvällisemmän ymmärryksen löytämiseksi työturvallisuuden ja -terveyden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisestä toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Empiirinen aineisto muodostui kahdesta turvallisuuskulttuurikyselystä hankkeen henkilöstölle, sekä avainhenkilöille tehdyistä haastatteluista. Objektiivisen perspektiivin saamiseksi työturvallisuuden ja -terveyden keskeisiä mittareita seurattiin koko projektin ajan. Covid-19 pandemian iskiessä kesken tutkimustyön, otettiin tämä yhdeksi tutkittavaksi aiheeksi turvallisuusjohtamisen näkökulmasta ja sen vaikutuksia hankkeelle tarkasteltiin johtamiseen liittyvien haasteiden näkökulmasta.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoitti, ettei työturvallisuutta ja -terveyttä ole juurikaan tutkittu allianssikontekstissa. Haastattelut antoivat lisätietoa hyvän työturvallisuuden ja -terveyden perustuksista allianssiympäristössä, ja sidosryhmien kartoitus toi päivänvaloon kuinka moniulotteisen ja monitasoisen kokonaisuuden sidosryhmät muodostavat. Lisäksi kävi ilmi, että informaatio näiltä sidosryhmiltä sisälsi osin ristiriitaisiakin ohjeita ja vaatimuksia työterveyden ja -turvallisuuden johtamiseen liittyen. Kaksi henkilöstölle toteutettua turvallisuuskulttuurikyselyä näyttivät, kuinka turvallisuuskulttuuri kehittyi hankkeella, ja avaintulosalueiden suoritusmittarit tarjosivat objektiivisemman näkökulman tähän kehitykseen.

Tämä väitöstutkimus tarjoaa uutta, syvällistä tietoa allianssien työturvallisuuden ja -terveyden johtamisesta ja terveen turvallisuuskulttuurin kehittämisestä moniorganisaatioisessa, monikerroksisessa projektissa. Tutkimuksen kautta hankittua tietoa voidaan hyödyntää käytäntöön tulevissa projekteissa.
Viimeksi päivitetty: 26.2.2024