Säännöllisen kuntoliikunnan vaikutukset astman tasapainoon

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Sali F202, Lääketieteellinen tiedekunta (Aapistie 5 B)

Väitöksen aihe

Säännöllisen kuntoliikunnan vaikutukset astman tasapainoon

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Sirpa Aalto

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus

Oppiaine

Lääketiede

Vastaväittäjä

Professori David Fishwick, Sheffieldin yliopisto

Kustos

Tutkimusprofessori Maritta S. Jaakkola, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Säännöllinen kuntoliikunta parantaa astman tasapainoa

Säännöllinen kuntoliikunta parantaa astman tasapainoa aikuisilla. Liikunnan ohjaamisen olisi hyvä sisältyä astman omahoito-ohjelmaan.

Astman lääkehoito on kehittynyt viime vuosina. Säännöllisen liikunnan merkityksestä astman hoidossa on kuitenkin ollut aiemmin vain vähän tutkimustietoa. Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia säännöllisen kuntoliikunnan vaikutuksia astman tasapainoon aikuisilla.

Ensimmäisessä tutkimuksessa koottiin systemaattisesti tiedot vuoteen 2011 mennessä julkaistuista kliinisistä kokeista, joissa oli tutkittu säännöllisen liikunnan vaikutuksia astmaan. Toinen tutkimus on väestöpohjainen poikittaistutkimus 20–27-vuotiailla astmaa sairastavilla nuorilla aikuisilla. Siinä verrattiin kyselytutkimuksen avulla liikunnan harrastamisen määrää suhteessa raportoituihin astmaoireisiin. Kolmantena tutkimuksena oli väestöpohjainen poikittaistutkimus, jossa verrattiin astman tasapainoa suhteessa liikunnan harrastamisen määrään Pohjois-Suomessa asuvilla 17-73-vuotiailla astmaa sairastavilla aikuisilla. Astman tasapainoa mitattiin kyselyyn perustuvalla Astmatestillä. Neljäs tutkimus on satunnaistettu vertailukoe, jonka tavoitteena oli tutkia, parantaako 24-viikon liikuntaohjelma astman tasapainoa. Tutkittavat olivat 16-65-vuotiaita lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastavia ja asuivat Oulussa tai sen lähialueilla. Astman tasapainoa mitattiin Astmatestillä (Asthma Control Test).

Ensimmäisessä tutkimuksessa todettiin, että liikunta parantaa astmaa sairastavien fyysistä kuntoa, mutta liikunnan vaikutuksista astman tasapainoon löytyi vain vähän tutkimustietoa vuoteen 2011 mennessä. Toisessa tutkimuksessa todettiin, että nuorilla aikuisilla säännöllinen kuntoliikunta on yhteydessä parempaan astman tasapainoon mitattuna astmaoireiden vähenemisellä. Kolmannen tutkimuksen tulosten perusteella astman tasapaino oli parempi > 5 – 10 tuntia viikossa liikkuvien ryhmässä verrattuna ei lainkaan liikkuvien ryhmään. Liikunnan astman tasapainoa parantava vaikutus väheni, kun liikunnan määrä kasvoi >10 tuntiin viikossa. Neljännessä tutkimuksessa astman tasapaino parani liikuntaryhmässä 62 %:lla ja vertailuryhmässä 23 %:lla. Liikuntaohjelma paransi astman tasapainoa 23 % eli merkitsevästi. Neljännen tutkimuksen tulokset on otettu huomioon vuonna 2022 päivitetyssä kansallisessa astman Käypä hoito -suosituksessa.

Väitöstutkimuksen johtopäätöksenä on siis, että säännöllinen kuntoliikunta parantaa astman tasapainoa aikuisilla. Sopivaa liikuntaa tulisi suositella osana astman omahoitoa.
Viimeksi päivitetty: 31.5.2023