Sosiaalinen vuorovaikutus monilukutaidon kontekstissa. Julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon pedagogiset mahdollisuudet

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali (KTK 112)

Väitöksen aihe

Sosiaalinen vuorovaikutus monilukutaidon kontekstissa. Julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon pedagogiset mahdollisuudet

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Laura Palmgren-Neuvonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Professori Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto

Kustos

Professori Riitta-Liisa Korkeamäki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Videotuotanto puhaltaa uusia luovuuden ja vuorovaikutuksen tuulia kouluopetukseen

Oppijat ovat arjessaan tottuneet vuorovaikutteiseen, tuottavaan mediankäyttöön, mutta koulussa ei hyödynnetä aktivoivia oppimisympäristöjä. Tämä koulun ja arjen mediaympäristöjen välille viime vuosina syntynyt kuilu heikentää koulumotivaatiota. Lukuisten tutkimusten mukaan digitaalista videotuotantoa voidaan hyödyntää opetuksen välineenä monin tavoin. Yhteisöllisten toimintamallien ja tuotosten verkkojulkaisemisen yhdistäminen tähän luovaan tuotantoprosessiin avaa vuorovaikutukselle monipuolisia tilaisuuksia.

Tässä väitöskirjassa tarkastellaan videotuotannon pedagogisia mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tutkimisen keinoin. Tutkimus selvitti, millaista vuorovaikutusta julkaisemislähtöisen yhteisöllisen videotuotannon kontekstissa muodostuu ja millä tavoin vuorovaikutusta voidaan kehittää.

Vuorovaikutus osoittautui tarvitsevan kehittämistä. Niin 4–5-luokkien oppilaat kuin opettajatkin innostuivat videotarinoiden ideoinnista ja suunnittelusta, mutta luova keskustelu kokoluokka- ja ryhmätilanteissa ei aina ollut helppoa. Tutkimuksen videotuotantoprojektien päättyessä videoiden julkaisemista varten perustettuun ”verkkotelevisioon” ladattiin odotettua vähemmän sisältöä. Verkkotelevision tarkoitus oli mahdollistaa ja edistää oppijoiden, heidän vanhempiensa ja opettajien välistä vuorovaikutusta sekä kutsua nämä osapuolet keskustelemaan lasten videotuotantoon osallistumisesta ja vastuullisesta verkkojulkisuudesta.

Verkkojulkaiseminen herätti ristiriitaisia ajatuksia oppijoiden, vanhempien ja opettajien keskuudessa. Vain muutama opettaja oppilaineen julkaisi videoita. Alakouluikäiset julkaisivat videoita mielellään, kun taas yläkouluikäiset arkailivat kouluun liittyvien videoiden julkaisemista. Myös kodeissa keskustelu verkkojulkaisemisesta ja sen pelisäännöistä jäi vähäiseksi.

Tulokset osoittavat opettajan olevan oppijakeskeisestä toimintamuodosta huolimatta keskeisessä asemassa vuorovaikutuksen orkestroinnissa; häneltä edellytetään selkeiden osatehtävien huolellista suunnittelua ja reflektiivistä ohjauksen taitoa. Ajoittain hyvinkin tiukka opettajajohtoisuus puoltaa yhä paikkaansa kokoluokkatilanteissa, mutta ryhmätilanteissa opettajaa tarvitaan tukemaan ryhmien itsenäisen työskentelyn kehittymistä. Edellytysten luomiseksi vastavuoroiselle vuorovaikutukselle koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä opettajan tulee myös rohkaista oppijoita koulussa tehtävien videoiden verkkojulkaisemiseen.

Kolmen tapaustutkimuksen aineistot kerättiin ala- ja yläkoulussa observoimalla ja videoimalla videoprojektien keskusteluja sekä haastattelemalla oppijoita, vanhempia ja opettajia. Tämä tärkeä ja ajankohtainen väitöstutkimus tarjoaa tapoja lisätä videotuotannon pedagogista arvoa monilukutaidon toteuttamisen muotona. Yhteisölliset työskentelymuodot ovat omiaan tukemaan luovuutta, joka on yksi tulevaisuuden tärkeimpiä valmiuksia ja jota voi oppia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024