Strategisen muutoksen kumoamisen dynamiikka kehittyvillä markkinoilla: Tapaustutkimus Intiasta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali L2

Väitöksen aihe

Strategisen muutoksen kumoamisen dynamiikka kehittyvillä markkinoilla: Tapaustutkimus Intiasta

Väittelijä

MBA (Henkilöstövoimavarat) Pushpa Rani

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö

Oppiaine

Kansainvälisen liiketoiminta

Vastaväittäjä

Professori Beata Glinka, Varsovan yliopisto

Kustos

Professori Ahmad Arslan, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Strategisen muutoksen kumoamisen dynamiikka kehittyvillä markkinoilla

Dynaamisessa maailmassa organisaatiot kohtaavat epävarmuuksia ja haasteita tavoitellessaan strategista muutosta ja uudelleenarvioidessaan aiempia strategioitaan. Muutokset organisaatioissa ovat usein ennustamattomia ja siksi vaativia johtaa, etenkin jos työntekijät ja tiimin jäsenet eivät ole muutokselle myötämielisiä. Strategisten muutosten monisyisyys edellyttää kaikkien jäsenten osallistumista päätöksentekoon, sillä vain yhteisen toiminnan kautta organisaatio voi menestyä.

Dynaamisesta toimintaympäristöstä johtuen useat organisaatiot kohtaavat kuitenkin tilanteita, joissa suunniteltu muutos täytyykin peruuttaa (ilmiö, jota kutsutaan strategisen muutoksen kumoamiseksi). Viimeaikainen tutkimukseni keskittyi tähän käsitteeseen ja korosti sen keskeistä roolia yrityksen selviytymisessä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Erityisesti tarkastelin sitä, miten johtajat tehokkaasti luovivat muutoksen kumoamisen kompleksisuudessa, erityisesti kriiseissä kehittyvillä markkinoilla.

Löydökset korostavat muutoksen kumoamisen keskeistä roolia organisaatioiden selviytymisessä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Nopeat, odottamattomista kriiseistä johtuvat käännökset mahdollistavat vakauden ylläpitämisen, strategioiden uudelleenarvioinnin ja esiin nouseviin mahdollisuuksiin tarttumisen. Tutkimus myös korostaa toimivan johdon ja työntekijöiden välisen suhteen merkitystä onnistuneille strategisille muutoksille. Yhteiset pyrkimykset, ei yksilön toiminta, ajavat tehokasta muutosta.

Tutkimuksen johtopäätöksinä esitän muutoksen kumoamiseen, sen tulkintaan ja siihen reagoimiseen liittyviä johtamisen haasteita. Sen käytännön implikaatiot liittyvät organisaatioiden johtamiseen kompleksisuuden keskellä tarjoten johtajille keinoja navigoida ja toteuttaa tätä prosessia tehokkaasti.

Tämä tutkimus korostaa muutoksen kumoamisen merkitystä organisaation selviytymiselle. Se osoittaa, kuinka tehokkaasti navigoida haasteiden keskellä, ja korostaa yhteistoiminnallista päätöksentekoa johdon ja henkilöstön kesken. Tämä lähestymistapa tukee organisaation resilienssiä ja menestystä dynaamisissa ja epävarmoissa liiketoimintaympäristöissä.
Viimeksi päivitetty: 18.8.2023