Suomalaisten kotihoitajien näkemykset ikääntyneiden suunhoidosta. Tiedot, uskomukset, käsitykset ja haasteet.

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Markku Larmas -sali H1091, Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos, Aapistie 3

Väitöksen aihe

Suomalaisten kotihoitajien näkemykset ikääntyneiden suunhoidosta. Tiedot, uskomukset, käsitykset ja haasteet.

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti Taru Aro

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Hammaslääketiede

Vastaväittäjä

Professori, Emeritus Heikki Murtomaa, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Anna-Maija Syrjälä, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kotihoitajien näkemykset ikääntyneiden suunhoidosta

Eliniän odote nousee jatkuvasti teollisuusmaissa ja yli 85-vuotiaat ovat nopeimmin kasvava ikäryhmä Suomessa. Tämän lisäksi ikääntyneillä on yhä enemmän omia hampaita. Suomessa pyritään tukemaan ikääntyneiden kotona asumista niin pitkään kuin mahdollista ja kotihoitajat varmistavat ikääntyneiden hyvinvointia kotikäynneillä. Tämän vuoksi kotihoitajilla tulisi olla ajantasaiset tiedot myös ikääntyneiden suunhoidosta.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää kotihoitajien tietämystä, uskomuksia ja näkemyksiä ikääntyneiden suunterveyteen liittyen sekä koettuja haasteita ikääntyneiden suunhoidosta. Tutkimuksen ensimmäinen osatutkimus toteutettiin kyselykaavakkeen avulla. Kyselyn avulla kartoitettiin kotihoitajien uskomuksia, tietämystä ja käsityksiä ikääntyneiden suunhoidosta. Toinen osajulkaisu toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Haastattelujen aihepiirit valittiin ensimmäisen tutkimuksen pohjalta nousseista kysymyksistä liittyen ikääntyneiden suunhoitoon, kotihoitajien toteuttamiin suunhoitotoimenpiteisiin ikääntyneiden luona, suunhoidon koulutukseen ja hoitajien omiin suunhoitotottumuksiin. Kolmas osatutkimus sisälsi intervention ja kotihoitajille räätälöidyn kyselykaavakkeen pilotoinnin. Kyselykaavakkeen avulla arvioitiin kotihoitajien minäpystyvyyttä, tietämystä ja haasteita ikääntyneiden suunhoitoon liittyen. Kotihoitajat täyttivät kaavakkeen ennen ja jälkeen suunhoidon koulutuksen.

Tutkimuksista kävi ilmi, että kotihoitajat suhtautuvat myönteisesti suunterveyden edistämiseen. Kuitenkin heidän minäpystyvyydessään oli parannettavaa. Hoitajat tarvitsivat ikääntyneiden suunhoitoon liittyvää koulutusta ja hoitajien toiveena oli työpaikalla toteutettava interaktiivinen koulutus. Kolmannessa osatyössä kehitetyn kyselykaavakkeen todettiin mittaavan hyvin kotihoitajien minäpystyvyyttä, tietämystä ja haasteita ikääntyneiden suunhoidossa.

Kotihoitajat tarvitsevat tukea, kannustusta ja koulutusta ikääntyneiden suunhoitoon liittyen. Erityisesti käytännön koulutus liitettynä suun hoitoon liittyvän tietämyksen lisäämiseen on todettu olevan tehokas.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023