Suvussa esiintyvät mielenterveyden häiriöt ja pitkän ajan ennuste skitsofreniassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Psykiatrian klinikan luentosali 1, rakennus PT1, Peltolantie 17

Väitöksen aihe

Suvussa esiintyvät mielenterveyden häiriöt ja pitkän ajan ennuste skitsofreniassa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Juha Käkelä

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykiatria

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Tutkimusprofessori Jaana Suvisaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kustos

Professori Jouko Miettunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Suvussa esiintyvät mielenterveyden häiriöt yhteydessä pitkän ajan ennusteeseen skitsofreniassa

Väitöstutkimus osoittaa, että skitsofrenian pitkän ajan ennuste on huonompi, jos suvussa esiintyy psykoosisairauksia. Myös muiden mielenterveyshäiriöiden sukurasitus näyttää heikentävän skitsofrenian ennustetta.

Juha Käkelä tarkasteli väitöstutkimuksessaan, miten mielenterveyshäiriöiden, erityisesti psykoosin, esiintyminen suvussa on yhteydessä pitkän ajan sosiaaliseen, kliiniseen ja työkykyyn liittyvään ennusteeseen skitsofreniassa. Aihetta tutkittiin kahdella maailmanlaajuiset tutkimushavainnot kattavalla systemaattisella kirjallisuuskatsauksella sekä Pohjois-Suomen vuoden 1966 ja 1986 syntymäkohorteissa toteutetuilla seurantatutkimuksilla.

Kirjallisuuskatsaukset osoittivat, että psykoosin sukurasitus oli yhteydessä huonompaan pitkän ajan ennusteeseen skitsofreniassa kun huomioitiin oireiden määrä, työkyky ja sosiaalinen toimintakyky. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiaineistossa minkä tahansa mielenterveyshäiriön, esimerkiksi masennuksen tai päihdehäiriön, esiintyminen suvussa liittyi vakavampiin psykoosioireisiin ja tunne-elämän oireisiin 43 vuoden iässä. Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohortissa minkä tahansa mielenterveyshäiriön esiintyminen suvussa ennusti suurempaa sairaalahoitopäivien ja sairaalahoitokertojen lukumäärää 30 ikävuoteen mennessä.

Entuudestaan tiedetään, että psykoosin esiintyminen suvussa on voimakas riskitekijä skitsofreniaan sairastumiselle. Tässä väitöstutkimuksessa tehdyn kattavan kirjallisuuskatsauksen perusteella suvussa ilmenevä psykoosi on myös yhteydessä huonompaan ennusteeseen skitsofreniassa vuosia sairastumisen jälkeen. Muiden suvussa esiintyvien mielenterveyshäiriöiden yhteyttä skitsofrenian ennusteeseen on tutkittu huomattavasti vähemmän. Syntymäkohorttitutkimusten perusteella millä tahansa suvussa esiintyvällä mielenterveyshäiriöllä voi olla skitsofrenian ennusteen kannalta jopa enemmän merkitystä kuin psykoosin sukurasituksella.

Havainnoiviin asetelmiin nojaava tutkimus jättää avoimeksi sen, missä määrin sukurasituksen ja ennusteen välinen yhteys johtuu geneettisistä ja ympäristötekijöistä. Tutkimuksen perusteella sukurasituksen huomioiminen voi tukea skitsofrenian taudinkulun ennustemallien kehittämistä ja eri hoitomuotojen arviointia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024