Teini-iän päihteiden käyttö ja psykoosiriski vuoden 1986 Pohjois-Suomen syntymäkohortissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

luentosali H1091, Dentopolis, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Teini-iän päihteiden käyttö ja psykoosiriski vuoden 1986 Pohjois-Suomen syntymäkohortissa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Antti Mustonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Psykiatria

Vastaväittäjä

Professori Mauri Aalto, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Jouko Miettunen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Nuoruuden aikainen päihteiden käyttö lisää riskiä sairastua psykoosisairauksiin

Väitöstutkimuksessa havaittiin teini-iän kannabiksen käytön, tupakoinnin ja imppaamisen olevan yhteydessä suurempaan riskiin sairastua psykoosiin. Tutkimus tehtiin Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohortti -aineistossa.

Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyselyyn päihteiden käytöstä ja psykoottisista kokemuksista 15-16 -vuotiaina. Tietoa psykoosiin sairastumisesta 30 ikävuoteen mennessä kerättiin useista kansallisista rekistereistä.

Vähintään 10 savukkeen päivittäinen tupakointi, kannabiksen käyttö viidesti tai useammin sekä inhalanttien käyttö 2-4 kertaa tai useammin oli yhteydessä korkeampaan riskiin sairastua psykoosiin seurannan aikana. Päivittäin tupakoivien keskuudessa riskin havaittiin olevan korkeampi 13 – vuotiaana tai aiemmin tupakoinnin aloittaneilla. Päihteiden käytön yhteys säilyi merkitsevänä vaikka teini-iässä kartoitetut psykoottispiirteiset kokemukset ja muita yhteyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä otettiin huomioon. Suurin psykoosiin sairastumisen ilmaantuvuus oli ryhmällä, jolla oli nuoruudessa sekä psykoottispiirteisiä kokemuksia että päihteiden käyttöä.

Havainnot täydentävät aikaisempaa tutkimusnäyttöä, jonka mukaan kannabiksen käyttö ja tupakointi nuoruusiässä lisäävät riskiä sairastua psykoosiin myöhemmin elämässä. Väitöskirjan kolmannessa osatyössä raportoitiin ensimmäistä kertaa maailmassa löydös nuoruusiän imppaamisen yhteydestä psykoosiin sairastumiseen.

Teini-iässä aivot muovautuvat ja kypsyvät nopeasti, minkä vuoksi se on erityisen herkkää aikaa päihteiden haitallisille vaikutuksille. Nuorena aloitettu päihteidenkäyttö saattaa häiritä aivojen kypsymistä, ja kehityksen häiriintyminen voi myöhemmin altistaa mielenterveysongelmille.

Tulosten perusteella nuorten runsaan päihteidenkäytön ennaltaehkäisy on tärkeää ja sillä on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia nuorten mielenterveyteen. Huomiota tulisi kiinnittää etenkin mielenterveysongelmista kärsiviin nuoriin, joilla on runsasta päihteiden käyttöä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024