Teknologiatuettu tilastojen oppimiskokeilu: tapaustutkimus lukioasteella

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kaljusensali, KTK112

Väitöksen aihe

Teknologiatuettu tilastojen oppimiskokeilu: tapaustutkimus lukioasteella

Väittelijä

Filosofian maisteri Juho Oikarinen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustiede

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Dosentti Sari Havu-Nuutinen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Teknologiatuettu tilastojen oppimiskokeilu: tapaustutkimus lukioasteella

Tässä väitöstutkimuksessa on sovellettu tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista ja yhteistoiminnallisuuden soveltamista lukion pitkän matematiikan opetukseen. Tarkoituksena on ollut kehittää lukiomatematiikassa tilastojen opetusta sekä opiskelijoiden sähköistä arviointia. Tutkimus tuottaa tietoa luokkahuonetutkimuksesta, tietokoneavusteisesta yhteisöllisestä oppimisesta ja opiskelijoiden tilastollisen lukutaidon kehittymisestä lukioasteella.

Tutkimustulosten perusteella opiskelijoilla näyttää olevan erilaisia lähtötasoja tilastollisessa lukutaidossa ja vaikeuksia ymmärtää peruskoulun opetussuunnitelman mukaisia tilastollisia peruskäsitteitä. Tutkimuksessa käytetty teknologiatuettu ja yhteisöllinen tilastojen oppiminen edistää ja mahdollistaa eriaikaista pienryhmätyöskentelyä. Tulosten mukaan opiskelu ryhmissä tuki opiskelijoiden oppimista ja sähköinen ja interaktiivinen oppimateriaali selkiytti tilastojen sisältöihin liittyviä opeteltavia asioita.

Koulussa erityisesti matematiikan opinnoissa opiskelijat ovat tottuneet perinteiseen opettajajohtoiseen työskentelyyn. Opiskelijat kokivatkin haasteellisuutta siirryttäessä perinteisestä opettajajohtoisesta opetusmenetelmästä oppijakeskeiseen teknologiatuettuun ja yhteisölliseen oppimismenetelmään. Tulosten mukaan opiskelijoilla on ollut vain vähän aikaisempia kokemuksia tutkimuksessa käytetystä oppimismenetelmästä. Tämän tutkimuksen valossa näyttää ilmeiseltä, että produktiivisen yhteistoiminnallisuuden oppimiseen tarvitaan harjoittelua. Tutkimustulosten mukaan artikulaatio ja laatu matemaattisissa keskusteluissa lisääntyivät oppimistilanteissa opiskelijoiden ryhmätyöskentelytaitojen kehittyessä.

Verrattaessa kontrolliryhmän ja opetuskokeiluun osallistuneiden opiskelijoiden kurssikokeen oppimistuloksia, molemmat ryhmät osasivat yhtä hyvin. Tutkimustulosten mukaan tilastollisesti merkittävä ero oli havaittavissa opetuskokeilu- ja kontrolliryhmän välillä ainoastaan viivästetyssä lopputestissä ja vaikutuksen suuruus oli keskivoimakasta. Interaktiivinen opetusmateriaali sekä teknologiatuettu ja yhteisöllinen opetusmenetelmä näyttäisivät edistävän tilastollisen lukutaidon kehittymistä. Tästä huolimatta opiskelijat suhtautuivat kriittisesti opiskeluun kyseisellä menetelmällä, mikä osoittaa että he näyttäisivät olevan perinteisen opettajajohtoisen opetusmenetelmän kannattajia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024