Teknologiatyöntöisten läpimurtotuotteiden kehittäminen: Menestystekijöiden määrittely ja arvioiminen ICT-toimialalla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, luentosali IT116

Väitöksen aihe

Teknologiatyöntöisten läpimurtotuotteiden kehittäminen: Menestystekijöiden määrittely ja arvioiminen ICT-toimialalla

Väittelijä

Filosofian lisensiaatti Jari Matti Sarja

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytiede

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Professori Jukka Heikkilä, Turun kauppakorkeakoulu

Kustos

Professori Samuli Saukkonen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Teknologiatyöntöisten läpimurtotuotteiden kehittäminen: Menestystekijöiden määrittely ja arvioiminen ICT-toimialalla

Tuotekehitystä harjoittavien yritysten päätehtävänä on luoda, kehittää ja kaupallistaa uusia tuotteita ja palveluita. Yritysten pyrkiessä luomaan läpimurtotuotteita, ”Technology push” -konseptia pidetään niille tärkeänä kilpailuetuna. Koska tuotekehitysprosessit ovat riskialttiita ja epäonnistumisen mahdollisuudet suuret erityisesti teknologiatyöntöisillä projekteilla, tarkasti määritellyt menestystekijät ovat arvokasta tietoa yritysten johdolle.

Tämän työn päätarkoituksena on esitellä yhtenäinen ja tiivis joukko teknologiatyöntöisten projektien menestystekijöitä ICT-toimialalla. Uusien tuotteiden kehittämistä ja innovaatioita käsittelevä lähdekirjallisuus esittelee lukuisia menestystekijöitä. Ne on kuitenkin esitelty vaikeasti selitettävällä tai monimerkityksellisellä tavalla, joten olemme esittäneet myös niiden tarkat määrittelyt. Menestystekijät on arvioitu myös empiirisesti. Arvioinnin tarkoituksena oli löytää esiteltyjen menestystekijöiden relevanssi ja löytää mahdollisesti uusia menestystekijöitä. Arviointi toteutettiin puolistrukturoiduilla yrityshaastatteluilla.

Työn tuloksena esitetään kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen validoinnin avulla määritellyt 15 teknologiatyöntöisten projektien menestystekijää. Tutkimuksen käytännöllinen merkitys on auttaa yritysjohtoa tunnistamaan tärkeät toiminnot tuotekehitysriskien madaltamiseksi. Tutkimuksen teoreettinen merkitys on auttaa tutkijoita keskittymään avainasioihin ja tunnistamaan menestystekijät läpimurtotuotetutkimuksessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024