Tekstitaitojen käytänteitä muuttamassa: Kohti uudenlaista opettajan toimijuutta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Aineen taidemuseon auditorio, Tornio

Väitöksen aihe

Tekstitaitojen käytänteitä muuttamassa: Kohti uudenlaista opettajan toimijuutta

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Sari Räisänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede

Oppiaine

Kasvatustiede

Vastaväittäjä

Professori Guy Merchant, Sheffield Hallam University, UK

Kustos

Professori Riitta-Liisa Korkeamäki, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Opettajat tarvitsevat tekstitaitojen käytänteiden muuttamisessa tukea ja mahdollisuuksia monitasoiseen reflektointiin

Digitalisaatio ja sen mukanaan tuoma yhteisöllisyys ovat oppilaiden arkipäivää koulun ulkopuolella. Jotta opetus koulussa olisi oppilaille mielekästä ja ottaisi huomioon ne taidot, joita nyky-yhteiskunnassa tarvitaan, tulee luoda yhteyksiä koulun ja kodin käytänteiden välille.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lukuvuoden ajan tuotetun aineiston avulla tekstitaitojen (literacy) opettamisen ja oppimisen muutostyötä opettajan toimijuuden näkökulmasta peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Kehittämistyö pohjautui Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2004) laajaan tekstikäsitykseen ja yhteisölliseen näkemykseen kielestä. Tältä perustalta luodut käytänteet sisälsivät teknologian käyttöä ja yhteistoiminnallisia työskentelytapoja. Nämä käytänteet poikkesivat perinteisistä suomalaisista käytännöistä, jotka enimmäkseen perustuvat opettajajohtoiseen työ- ja oppikirjojen käyttöön. Tarkoituksena oli siis sekä muuttaa käytänteiden sisältöä ja välineitä, että myös vaikuttaa luokkahuoneyhteisön sosiaalisiin rakenteisiin oppilaskeskeisyyttä lisäämällä.

Tutkimuksessa oppilaille luotiin oppimisympäristö, jossa oppilaat opettelivat lukemaan ja kirjoittamaan käyttämällä teknologiaa oppimisen sekä kommunikaation välineenä yhteistoiminnallisesti. Muutostyö oli prosessi, jossa korostuivat opettajan ammatillinen ja subjektiivinen oppiminen sekä jatkuva teoreettisten lähtökohtien, käytänteiden, ajatusten ja tunteiden reflektoiminen suhteessa luokkayhteisöön ja omaan itseen.

Tässä prosessissa luokkayhteisön sosiaaliset rakenteet muuntuivat oppilaskeskeisimmiksi. Tekstitaitokäytänteiden muutos onkin nähtävä positiivisena mahdollisuutena luoda uutta. Se on mahdollisuus sekä oppilaille että opettajille kokea ja kokeilla oppimisen ulottuvuuksia, joilla voi olla tiedostamattomia vaikutuksia ja merkityksiä.

Uusi opetussuunnitelma 2016 sisältää samanlaisia sisältöjä kuin väitöstutkimuksessa kokeiltiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että uuden opetussuunnitelman toteuttaminen on opettajille haaste, joka päättäjien tulee ottaa huomioon. Opettajat tarvitsevat pitkäjänteistä tukea sekä aikaa reflektoida muutosta ammatillisena ja henkilökohtaisena oppimiskokemuksena. He tarvitsevat tilaisuuksia kokeilla uusia käytänteitä turvallisessa ympäristössä, jotta tekstitaitokäytänteiden muutoksen antamat mahdollisuudet opetukselle ja oppimiselle aukeavat.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024