Turvetuotannon valumavesien puhdistaminen ojitetuille suoalueille perustetuilla kosteikoilla pohjoisissa olosuhteissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, sali GO101

Väitöksen aihe

Turvetuotannon valumavesien puhdistaminen ojitetuille suoalueille perustetuilla kosteikoilla pohjoisissa olosuhteissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Heini Postila

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, vesi- ja ympäristötekniikka

Oppiaine

Vesi- ja geoympäristötekniikka

Vastaväittäjä

Dosentti Ari Laurén, Luonnonvarakeskus (LUKE)

Kustos

Professori Bjørn Kløve, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Ojitettujen suoalueiden soveltuvuutta turvetuotannon valumavesien puhdistukseen on selvitetty

Turvetuotannon haasteena on löytää ojittamattomia ja hyvin soveltuvia suoalueita vedenpuhdistuskosteikoiksi valumavesien puhdistukseen. Valtakunnallisilla alueidenkäyttöstrategioilla turvetuotantoa ohjataan yhä enemmän jo aiemmin ojitetuille suoalueille, jolloin niiden läheisyydestä ei välttämättä löydy luonnontilaista suoaluetta valumavesien puhdistuskosteikon perustamiseen. Tällöin tarvitaan tietoa esimerkiksi metsäojitettujen alueiden soveltuvuudesta. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että ojitetuille suoalueille perustetut vedenpuhdistuskosteikot poistivat turvetuotantoalueiden valumavedestä pääasiassa hyvin kiintoainetta ja epäorgaanista typpeä. Osalla kosteikoista kuitenkin havaittiin fosforin ja raudan huuhtoutumista.

Tutkimuksessa selvitettiin veden virtausta, puhdistustehokkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä turvetuotannon valumavesiä käsittelevillä ojitetuille suoalueille perustetuilla kosteikoilla. Selvitykset toteutettiin keräämällä tietoja mm. turpeen ja kosteikon ominaisuuksista usealta ojitetulle suoalueelle perustetulta kosteikolta, josta oli olemassa tietoa valumaveden laadusta ennen ja jälkeen kosteikon.

Toisena osana tutkimusta selvitettiin miten ojitetuille ja ojittamattomille suoalueille perustetut kosteikot puhdistavat valumavesiä eri vuodenaikoina. Mukana oli viisi kosteikkoa Pohjois-Pohjanmaalta ja yhdeksän Länsi-Suomen alueelta. Selvitys toteutettiin tilastollisena tarkasteluna pääasiassa raporteista kerättyjen vedenlaatutietojen ja kosteikkojen ominaisuustietojen perusteella. Kosteikkojen puhdistuskyvyssä selvää vuodenaikaisvaihtelua havaittiin kokonaistypen, ammoniumtypen ja kemiallisen hapenkulutuksen arvon (CODMn) osalta, mutta ei muiden tutkittujen aineiden, kuten fosforin ja kiintoaineen osalta. Työn tuloksia voidaan muun muassa hyödyntää, kun arvioidaan etukäteen ojitettujen suoalueiden soveltuvuutta vedenpuhdistukseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024