Tyttöjen uravalinta ja IT-ala - Neksusanalyyttinen tutkimus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/62386529698

Väitöksen aihe

Tyttöjen uravalinta ja IT-ala - Neksusanalyyttinen tutkimus

Väittelijä

Filosofian maisteri Fanny Vainionpää

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Käyttöliittymät ja ihmiskeskeinen digitalisaatio

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede

Vastaväittäjä

Docent Liisa von Hellens, Griffithin yliopisto

Kustos

Apulaisprofessori Marianne Kinnula , Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Väitöstutkimus tyttöjen IT-alan uravalinnasta

Tämä väitöskirjatutkimus tuo lisää ymmärrystä informaatioteknologia-alan (IT) sukupuolittuneisuuteen tuomalla esiin lukioikäisten tyttöjen uravalintaan vaikuttavia tekijöitä. Työ näyttää ilmiön monimutkaisen luonteen, miten vanhoja ajatusmalleja kierrätetään, miten lukioympäristö ohjaa tyttöjä tiettyyn suuntaan, ja myös sen, että uravalinta on prosessi, joka voi vaihtaa suuntaa monesti. Tutkimusaineisto kerättiin projektissa, jossa pyrittiin tarjoamaan lukiolaisille tietoa IT-alasta lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön kautta. Tutkimusaineistona on käytetty kyselyitä, haastatteluita, ryhmäkeskusteluita, esseitä ja havainnointimuistiinpanoja. Tutkimukseen osallistui lukiolaisia, lukion opettajia ja opinto-ohjaajia sekä IT-alalla opiskelevia ja työskenteleviä naisia. Laadulliset menetelmät auttoivat ymmärtämään ilmiötä syvällisemmin.

Tutkimuksessa näkyy, että nuorilla ei ole tietoa IT-alan uravaihtoehdoista, ja kokemukset teknologian parissa vaikuttavat olevan edelleen vahvasti sukupuolittuneita. Vapaa-ajalla teknologia on usein mobiililaitteita ja viihdettä, jonka ei koeta tuottavan IT-osaamista, ja vastaavasti koulutyöskentely koetaan "oikeaksi" ja tylsäksi IT-työskentelyksi. Lukioissa tieto- ja viestintäteknologian asema on ongelmallinen, sillä opetussuunnitelmassa oletetaan, että IT-taidot kehittyvät, kun ohjelmistoja käytetään muiden oppiaineiden parissa. IT-opettajien mahdollisuus jakaa nuorille tietoa jää helposti vähäiseksi, kun valinnaisia kursseja ei valita. Opinto-ohjaajien täytyy kertoa eri aloista tasapuolisesti, eikä heidän ole välttämättä helppoa hahmottaa uravaihtoehtoja sellaisilla aloilla, jotka ovat heille itselleen kovin vieraita, kuten IT-ala useimmille tässä tutkimuksessa haastatelluille oli.

Naiset ovat yhä harvassa IT-aloilla, ja vanhat sukupuolittuneet näkemykset vaikuttavat lukiolaistyttöjen uravalintaan. Kaiken kaikkiaan ihmiset kotona, koulussa, ja laajemmin yhteiskunnassa vaikuttavat tyttöjen uravalintaan, usein tahattomasti. Lukio on paikka, jossa erilaiset diskurssit, vuorovaikutukset ja historiat yhtyvät ja ohjaavat tyttöjä jättäytymään pois IT-alalta. Näyttää siltä, että tytöt suljetaan tahattomasti pois IT-alalta muiden toimesta, mutta tytöt myös itse valitsevat muita opintoja. Väitöskirjatutkimus teki näkyväksi, että IT-ala ei näyttäydy lukiossa kiinnostavana uravaihtoehtona tytöille. Teknologian käyttö opinnoissa ei lisää ymmärrystä alasta ja IT-aiheiset valinnaiset kurssit jäävät usein valitsematta.

Tutkimuksessa havaittiin, että naisten IT:hen ja IT-alaan liittyvät käsitykset ja diskurssit ovat pysyneet pitkälti samoina kuin aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu, mutta nykyään diskursseja myös kyseenalaistetaan. Osana väitöskirjatyötä luotiin tieto- ja viestintätekniikan lukiokurssikonsepti, jonka avulla pyrittiin muuttamaan nuorten mielikuvia IT-alasta tuomalla esiin erilaisia puolia alasta yrittäjyysprojektin kautta; tämä tavoite myös saavutettiin - nuoret kertoivat, että heidän käsityksensä alasta laajeni.

Se, että harvat naiset valitsevat IT-alan vaikuttaa yksilöihin ja yhteiskuntaan monin tavoin. On tärkeää, että teknologiaa on suunnittelemassa yhtä moninainen joukko ihmisiä kuin mitä teknologian käyttäjätkin ovat. Ensimmäinen uravalinta tehdään nuorena, ja sen vuoksi tarvitsemme parempaa ymmärrystä liittyen sekä lukiolaisten näkemyksiin alasta että tekijöistä, jotka vaikuttavat heidän IT-alan uravalintaansa. Tässä väitöskirjassa tutkittiin lukiossa opiskelevien tyttöjen uravalintaa liittyen IT-alaan, mutta on tärkeää hahmottaa, että naiset voivat päätyä IT-alalle myös eri vaiheissa elämää, eivät ainoastaan suoraan lukio-opinnoista. Ammatinvalinnasta on usein puhuttu polkuna tai putkena, mutta väitöskirja näyttää, että naisten suhtautuminen IT-alaan voi kehittyä ja kiinnostus sekä luottamus omiin kykyihin voi syntyä myöhemmin. Tämän takia on tärkeää, että aikuisenakin voi valita IT-alan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024