Uudet terveystiedon lukutaidot. Neksusanalyyttinen tutkimus

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Martti Ahtisaari -sali (L2)

Väitöksen aihe

Uudet terveystiedon lukutaidot. Neksusanalyyttinen tutkimus

Väittelijä

FM Anna-Maija Multas

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Informaatiotutkimus

Vastaväittäjä

Professori Olof Sundin, Lundin yliopisto, Ruotsi

Kustos

Apulaisprofessori Noora Hirvonen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uudet terveystiedon lukutaidot - miten toimimme terveystiedon kanssa erilaisissa verkkoympäristöissämme?

Tuoreessa väitöstutkimuksessa pureudutaan tapoihin, joilla ihmiset toimivat terveystiedon kanssa arjen verkkoympäristöissä. Uudet teknologiat muovaavat arkielämän ympäristöjämme monin tavoin. Nämä muutokset ovat mahdollistaneet muun muassa sisällöntuotannon sosiaalisessa mediassa sellaisella laajuudella ja volyymillä, joka ei ollut mahdollista vielä muutama vuosi sitten. Muutokset ovat vaikuttaneet myös tapoihin, joilla terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää informaatiota hankitaan, arvioidaan ja luodaan.

Tohtorikoulutettava Anna-Maija Multas tarkastelee väitöskirjassaan ilmiötä terveystiedon lukutaitojen käsitteen näkökulmasta:

”Väitöskirjani tavoitteena on hahmottaa sekä erilaisia että uudenlaisia tapoja ymmärtää terveystiedon lukutaitoja jatkuvasti uusiutuvien teknologioiden aikakaudella”, Multas kertoo.

Kahdessa vaiheessa toteutetun väitöstutkimuksen menetelmällisenä lähestymistapana on neksusanalyysi. Ensimmäisen vaiheen systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarkastelee verkkoympäristöihin keskittynyttä terveyden lukutaidon tutkimusta. Sen tavoitteena on hahmottaa, miten terveyden lukutaitoa on määritelty, mitattu ja tutkittu tieteellisissä julkaisuissa. Ottaen huomioon ensimmäisessä vaiheessa esiin nousseet tutkimukselliset aukot toinen vaihe keskittyy nuorten arkielämän terveystiedon lukutaitokäytänteisiin sosiaalisessa mediassa. Toisen vaiheen aineisto koostuu kolmen videobloggaajan haastatteluista, videopäiväkirjoista ja YouTube-videoista, jotka analysoitiin laadullisesti.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että verkkoympäristöihin keskittyneen terveyden lukutaidon tutkimuksen on kehityttävä sekä käsitteellisesti että empiirisesti. Terveyden lukutaidon tutkimuksessa ei esimerkiksi tällä hetkellä huomioida verkkosisältöjen monimuotoisuutta tai uusien teknologioiden vaikutuksia toimintaamme. Tutkimuksen toinen vaihe osoittaa, että nuoret hyödyntävät monenlaisia tapoja tuottaa terveystietoa sosiaalisessa mediassa:

”Esimerkiksi kehoon liittyvä tieto ja oman persoonan esittämiseen liittyvä autenttisuus ovat keskeisiä elementtejä, kun nuori tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa. Niiden avulla nuori rakentaa omaa auktoriteettiaan suhteessa seuraajiinsa”, Multas selvittää.

Väitöstutkimus tuottaa uutta tietoa erityisesti informaation luomisesta osana digitalisoituneen arkemme jatkuvasti muutoksessa olevia sosiaalisia käytänteitä ja ehdottaa uuden tavan ymmärtää terveystiedon lukutaitoja. Tulokset ovat hyödynnettävissä myös terveyden edistämisen sekä terveystiedon ja informaatiolukutaidon opetuksen kehittämisessä, erityisesti silloin, kun tavoitteena on huomioida arjessa olennaisia tapoja toimia informaation kanssa.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023