Vaatimusten analysointi- ja seulontamenetelmän kehittäminen laajamittaiseen vaatimusmäärittelyprosessiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

L10

Väitöksen aihe

Vaatimusten analysointi- ja seulontamenetelmän kehittäminen laajamittaiseen vaatimusmäärittelyprosessiin

Väittelijä

MSc Sanja Aaramaa

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oppiaine

Tietojenkäsittelytiede, empiirinen ohjelmistotutkimus

Vastaväittäjä

Professor Jürgen Börstler , Blekinge Tekniska Högskola

Kustos

Professor Markku Oívo, University of Oulu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Vaatimusten analysointi- ja seulontamenetelmän kehittäminen laajamittaiseen vaatimusmäärittelyprosessiin

Väitöstutkimuksessa tunnistettiin eri sidosryhmien merkittäviä haasteta liittyen vaatimusten seulontaprosessiin ja päätöksentekoon laajamittaisessa vaatimusmäärittelyprosessissa. Vaatimusten suuri määrä, päätöksentekoon tarvittavan tiedon puute ja käytössä olevien työkalujen soveltumattomuus ovat esimerkkejä tunnistetuista haasteista.

Ratkaisuna haasteisiin kehitettiin vaatimusten seulonta- ja analyysimenetelmä. Kehitetty menetelmä sisältää dynaamisen vaatimusdokumentin, jonka avulla voidaan kerätä kehityspyyntöjen tietosisältö jäsennellysti, dokumentoida ja kommunikoida vaatimukset sekä muodostaa niistä tuotteisiin toteutettavia ominaisuuksia ottaen huomioon eri sidosryhmien tarpeet. Kehitetty menetelmä on koestettu, validoitu ja soveltuvin osin otettu käyttöön teollisuudessa.

Tutkimuksessa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Kokonaisuutena tutkimusprosessi noudattaa toimintatutkimuksen periaatteita siten että jokainen sykli tai sen vaihe sisältää yhden tai useamman itsenäisesti määritellyn tapaustutkimuksen suunnittelun ja läpiviennin. Valitut tutkimusmenetelmät soveltuvat hyvin tilanteisiin, joissa tutkimuskohteina ovat reaalimaailman ilmiöt niiden luonnollisissa ympäristöissä havainnoituina.

Tutkimusaineisto kerättiin pääosin kahdesta informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alan kohdeorganisaatiosta. Väitöskirjaan sisällytettyihin julkaisuihin on analysoitu 45 haastattelun aineisto. Näiden lisäksi väitöskirjassa kuvatun pitkäkestoisen toimintatutkimuksen aikana hyödynnettiin 26 haastattelun ja 132 työpajan aineistoa kehitettäessä ratkaisuja vaatimusten seulontaprosessin haasteisiin.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024