Veren happipitoisuudesta riippuvaisella toiminnallisella magneettikuvauksella havaittavat aivotoiminnan muutokset lasten ja nuorten autismikirjossa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 7, Oulun yliopistollinen sairaala

Väitöksen aihe

Veren happipitoisuudesta riippuvaisella toiminnallisella magneettikuvauksella havaittavat aivotoiminnan muutokset lasten ja nuorten autismikirjossa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Jyri-Johan Paakki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö sekä Oulun yliopistollinen sairaala

Oppiaine

Lääketiede, radiologia

Vastaväittäjä

Professori Juhana Hakumäki, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Vesa Kiviniemi, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Toiminnallisella magneettikuvauksella havaitaan aivotoiminnan muutoksia lasten ja nuorten autismikirjossa

Lääketieteen lisensiaatti Jyri-Johan Paakin väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin spontaanin ja stimuloidun aivotoiminnan mahdollisia eroavaisuuksia lasten ja nuorten autismikirjossa neurotyypillisiin verrokkeihin nähden. Tutkimusmenetelmänä käytettiin aivojen toiminnallista magneettikuvausta (functional MRI, fMRI), jolla osallistujia tutkittiin levossa sekä heidän katsellessaan kasvojen ilmeitä.
Väitöskirjatyössä tunnistettiin aivoverkostoja itsenäisten komponenttien analyysilla (ICA). Lepotilaa analysoitiin koko mittausjaksolta signaalien alueellista homogeenisuutta (ReHo) ts. aivojen paikallista kytkennällisyyttä mittaavalla menetelmällä. Lisäksi lepotilan aivotoimintaa analysoitiin eri aivoverkostojen tilojen perusteella lyhyemmiksi ajanjaksoiksi ryhmiteltyinä ns. yhtäaikaisten aktivaatioiden kuvioina (co-activation patterns; CAP). Menetelmillä löydettiin tilastollisesti merkittäviä ryhmien välisiä eroja, selkeämmin CAP-menetelmällä. Myös kasvojen ilmeiden tarkkailuun liittyen havaittiin ryhmien välisiä aivotoiminnan eroja. Todetut erot ilmenivät useissa aivoverkostoissa: Oletustoiminto-, näkö-, oleellisen tiedon- ja tarkkaavaisuuden verkostoissa sekä muissa toiminnan ohjauksen verkostoissa, mutta myös kuulo- ja somatomotorisissa verkostoissa.
Väitöskirja lisää ymmärrystä autismikirjoon liittyvistä aivoverkostojen muutoksista vahvistaen ja täydentäen aiempia tutkimustuloksia. Sen perusteella samankaltaisiin lyhempikestoisiin aktivaatiovaiheisiin ryhmiteltyjen aivoverkostojen analyyseja kannattaa kehittää. Uusi tieto voi auttaa varhaisemman ja tarkemman kuvantamisdiagnostiikan kehittämisessä, tarvittaessa oikeisiin aivoverkostoihin kohdennetuissa interventioissa ja niiden vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa.
Viimeksi päivitetty: 2.8.2023