Veteen piirretty viiva. Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta perusopetuksen alakoulussa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa L10, etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/62585946838

Väitöksen aihe

Veteen piirretty viiva. Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta perusopetuksen alakoulussa

Väittelijä

Kasvatustieteen maisteri Helena Nykänen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Kasvatustieteiden tiedekunta, Erityispedagogiikka

Oppiaine

Kasvatustiede, erityispedagogiikka

Vastaväittäjä

Dosentti Tanja Äärelä, Lapin yliopisto

Kustos

Professori Marjatta Takala, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Veteen piirretty viiva. Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta perusopetuksen alakoulussa

Tässä väitöskirjassa tutkitaan tehostetun tuen toteutumista perusopetuksen alakoulussa. Tavoitteena on selvittää, miten opettajat sekä rehtorit kuvaavat tehostettua tukea osana kolmiportaista tukijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten perusopetuslain muutoksen läpivienti on onnistunut alakoulussa opettajien ja rehtoreiden kokemana.

Tutkimusote on laadullinen, ja tutkimuksessa käytetään fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista (n=15), Focus Group -keskustelusta (n=5) ja dokumenttiaineistosta (n=37). Aineistot analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla.

Tutkimustulosten mukaan tehostetussa tuessa tarvitaan käytänteiden yhtenäistämistä ja kehittämistä, jotta oppilaan oikeus saada hänen tarvitsemaansa tukea toteutuu. Tehostetun tuen raja sekä käsite ovat tämän tutkimuksen vastaajien mukaan epäselviä, eikä tuen tasoilla liikkuminen ole yksiselitteistä.

Tärkeimpinä tukimuotoina ovat yksilöllinen, oppilaan omasta lähtökohdasta suunniteltu ja annettu tuki, riittävä henkilöstöresurssi ja yhteistyön tekeminen eri osapuolten kesken. Tehostetun tuen oppilaan ei koeta saavan riittävää tukea ja tarpeeksi tehokkaita tukimuotoja nykyisessä järjestelmässä. Kolmiportaisen tuen resursoinnin koettiin olevan liian vähäinen, jotta tehostettua ja kolmiportaista tukea voidaan toteuttaa lähikouluperiaatteen ja inkluusion hengessä.

Tulosten mukaan luokan- ja erityisopettajat sekä rehtorit arvioivat, että työn määrä on lisääntynyt ja työ on monimuotoistunut. Opetushenkilöstö tarvitsee lisää täydennyskoulutusta, jotta se pystyy vastaamaan moninaisten oppilaiden tuen tarpeisiin. Opettajat tarvitsevat myös muita tuen muotoja, esimerkiksi vertaistukea ja työnohjausta. Muutoksen läpivienti on edelleen keskeneräinen niin koulun, kunnan kuin valtakunnan tasolla. Perusopetuslain muutosten tulkintaan ja niiden toteuttamiseen tarvitaan lisää ohjeistusta, hyviä malleja ja käytänteitä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella on keskeinen tehtävä koulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisessa. Tehostettu tuki alkaa vähitellen hahmottua ja näyttää tuovan lisää vaihtoehtoja tuen antamiseen. Tutkimustulokset tuovat uutta tietoa opetushenkilöstölle, opettajien perus- ja täydennyskoulutukselle, päättäjille sekä kunnan ja valtakunnan tason opetusalan viranhaltijoille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024